BASE Advocaten - The Litigation Firm

De rechtmatigheid van een kredietopzegging door de bank

Blogs 21 April 2015

Eind 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de rechtmatigheid van een opzegging van een kredietovereenkomst door de bank in geval de bank de bevoegdheid daartoe op grond van de toepasselijke voorwaarden (in beginsel) heeft.(1)

Achtergrond opzeggingsbevoegdheid in kredietovereenkomsten

Een bank wil graag een opzeggingsbevoegdheid in een kredietovereenkomst om te voorkomen dat zij onnodig verlies lijdt, bijvoorbeeld wanneer de onderneming niet meer te redden is en de ondernemer toch blijft proberen het ene gat met het andere te dichten. Aan de andere kant wil de ondernemer graag weten waar hij aan toe is en is het risico van de bank vaak relatief beperkt doordat zij ter afdekking daarvan zekerheden zal hebben verkregen. Daarom worden in kredietovereenkomsten vaak bepaalde voorwaarden verbonden aan de opzeggingsbevoegdheid. Dat is ook in deze casus het geval. Doordat bepaalde verplichtingen uit de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn niet door de onderneming waren nagekomen, was de bank bevoegd de kredietovereenkomst op te zeggen. De ondernemer meent dat de bank de overeenkomst ten onrechte heeft opgezegd.

Beoordeling rechtmatigheid opzegging in lagere rechtspraak

De beoordeling van de rechtmatigheid van een kredietopzegging door de bank vindt in de lagere rechtspraak vaak plaats aan de hand van de eisen van redelijkheid en billijkheid in relatie tot de om-standigheden van het geval. Die redenering is afkomstig uit een arrest uit 2003, waarin het Hof Arn-hem heeft geoordeeld dat die eisen kunnen meebrengen dat een opzegging slechts tot een rechts-geldige beëindiging van de overeenkomst leidt indien de bank voor die opzegging een voldoende zwaarwegende grond heeft (2).  Daarnaast zou gezien de bijzondere zorgplicht die op banken rust, een opzegging van een kredietovereenkomst door de bank moeten voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit aldus het hof in 2003.

Beoordeling rechtmatigheid opzegging door de Hoge Raad

In het arrest dat de Hoge Raad eind vorig jaar heeft gewezen over de opzegging van een krediet-overeenkomst door de bank, neemt de Hoge Raad tot uitgangspunt dat de bank niet rechtsgeldig gebruik kan maken van haar opzeggingsbevoegdheid indien dat, gelet op de omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat is een strenge maatstaf. Bij die beoordeling moet wel gewicht worden toegekend aan artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarin voor banken een zorgplicht is opgenomen. Op grond van dat artikel moet de bank bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de klant rekening houden. Dat geldt ook wanneer de bank de kredietovereenkomst opzegt. In dit geval oordeelde de Hoge Raad dat de bank voldoende rekening had gehouden met de belangen van de onderneming nu de bank een opzegtermijn van acht weken had gehanteerd

1. HR 10 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2014:2929
2. Hof Arnhem 18 februari 2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. K.S. Hordijk of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Dit artikel is bijgewerkt tot 21 april 2015.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies