BASE Advocaten - The Litigation Firm

Maatregelen tegen ongewenste effecten transitievergoeding goedgekeurd door Eerste Kamer

Nieuws 10 June 2015

De regeling voor de transitievergoeding zoals vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid ("WWZ") betekent kort gezegd, dat een werknemer bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding als het dienstverband met de werknemer ten minste 24 maanden heeft bestaan. Deze regeling heeft onmiddellijke werking, wat betekent dat het in beginsel direct geldt voor werknemers die op of na 1 juli 2015 worden ontslagen. Ook geldt voor iedere werknemer dat de periode gelegen vóór 1 juli 2015 meetelt in de berekening van de hoogte van transitievergoeding. Er wordt in dat kader geen onderscheid gemaakt tussen vaste en flexibele werknemers.

Deze regeling is op de nodige bezwaren gestuit, waardoor Minister Asscher heeft besloten maatregelen te treffen om onbedoelde en daarmee ongewenste effecten van de regeling aangaande de transitievergoeding tegen te gaan. Tegelijkertijd dienen deze maatregelen als stimulans om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Het gaat om de volgende maatregelen:

  1. uitstel van het verschuldigd zijn van een transitievergoeding
  2. overgangsrecht;
  3. bevorderen aangaan arbeidsovereenkomst.

1. Uitstel van het verschuldigd zijn van een transitievergoeding
De transitievergoeding is niet verschuldigd indien de werkgever aan de werknemer voor het einde van de arbeidsovereenkomst de garantie heeft geboden dat hij binnen zes maanden weer bij hem in dienst kan treden. Deze garantie moet bestaan uit een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die ingaat binnen zes maanden na het moment waarop een tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Met deze maatregel wordt voorkomen dat de werkgever direct na 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd is.

2. Overgangsrecht
Voorgaande maatregel neemt echter niet weg dat de werkgever deze transitievergoeding uiteindelijk alsnog verschuldigd is bij ontslag van een werknemer en dat dan het gehele arbeidsverleden van vóór 1 juli 2015 alsnog meetelt in de berekening van de transitievergoeding. In dat kader is er overgangsrecht ontwikkeld. Dit overgangsrecht houdt in dat voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding, arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden hebben opgevolgd (of een kortere termijn, als die op grond van cao gold) niet worden meegeteld. Let op: tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van maximaal zes maanden opvolgen, tellen wel mee.

3. Bevorderen aangaan arbeidsovereenkomst
Om het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te stimuleren, is de volgende maatregel getroffen. Als op of na 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, worden de arbeidsovereenkomsten die voor die datum zijn geëindigd (en onderbroken zijn geweest met een periode van langer dan drie maanden of de termijn die krachtens de cao gold) niet meegeteld voor de transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding over die periode levert de werknemer dus in, maar hij krijgt hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de daarbij behorende ontslagbescherming en opzegtermijn voor terug.

Waar zijn de maatregelen terug te vinden en wanneer treden de maatregelen in werking?
De in dit artikel geschetste maatregelen zijn onderdeel van deWet Aanpak Schijnconstructies (“WAS”), die op 2 juni 2015 door de Eerste Kamer is aangenomen. De maatregelen die in de WAS zijn opgenomen zijn onder meer bedoeld ter voorkoming van de mogelijk negatieve gevolgen van de onmiddellijke werking van de transitievergoeding bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De beoogde ingangsdatum van de WAS is 1 juli 2015. Dit valt dus samen met de inwerkingtreding van het tweede gedeelte van de WWZ.

Graag verwijzen wij u naar de eerdere publicaties waarin wij aandacht hebben besteed aan de wijzigingen die de WWZ met zich brengt. Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met de auteurs mr. drs. J-W. van Geen,mr. S.J.R. Barbas, of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

 

Laatstelijk bijgewerkt tot 9 juni 2015

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies