BASE Advocaten - The Litigation Firm

Netherlands Commercial Court: een alternatief voor (internationale) arbitrage?

Blogs 27 January 2016

Naar voorbeeld van de Commercial Courts van Londen, Dublin, Delaware, Dubai en Singapore, heeft de Raad voor de Rechtspraak het initiatief genomen tot de oprichting van de Netherlands Commercial Court ("NCC"). Deze nieuwe overheidsrechtbank moet specialistische rechtspraak gaan bieden voor grote internationale handelsgeschillen. Hiermee wil de Raad voor de Rechtspraak het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak versterken ten opzichte van bijvoorbeeld gespecialiseerde buitenlandse rechters en internationale arbitrage. Onlangs werd bekend dat het plan voor de NCC definitief is. Als het aan de Raad voor de Rechtspraak ligt, komt er snel een wetsvoorstel en is de NCC al per 1 januari 2017 een feit. Wat houdt deze toekomstige rechtbank eigenlijk in? Tijd voor een kernoverzicht.

Complexe (internationale) handelszaken

De NCC zal zich primair richten op de beslechting van grote, complexe internationale handelsgeschillen in ruime zin, zoals contractuele geschillen, vorderingen uit onrechtmatige daad, goederenrechtelijke geschillen en (algemene) vennootschapsrechtelijke kwesties. Het bijzondere is dat de NCC voorziet in de mogelijkheid tot specialistische overheidsrechtspraak en feitelijk concurrentie biedt ten opzichte van bijvoorbeeld (internationale) arbitrage en buitenlandse Commercial Courts. Nederlandse partijen kunnen er overigens straks ook voor kiezen om een handelsgeschil bij een NCC aanhangig te maken, zelfs als de zaak geen internationaal karakter heeft.

Vrijwilligheid

De NCC kenmerkt zich net als arbitrage door vrijwilligheid. Partijen kunnen straks in hun (handels)contracten opnemen dat hun (eventuele) contractuele geschillen uitsluitend door de NCC kunnen worden beslecht. De NCC vormt daarmee een aanvulling op de bestaande forumkeuzes die contractspartijen hebben. Ook kunnen partijen naar aanleiding van een geschil (later) onderling afspreken om een bepaalde kwestie aan de NCC voor te leggen.

Specifieke deskundigheid

Zaken die straks bij de NCC worden aangebracht, zullen door een meervoudige kamer van drie rechters worden beslist. Complexe handelsgeschillen vergen vaak specifieke deskundigheid. De NCC beoogt die deskundigheid als overheidsrechtbank te bieden door zaken onder te brengen in een specialistische voorziening met rechters die over de nodige expertise beschikken en hun kennis ook kunnen delen. Dat moet de kwaliteit van de rechtspraak ten goede komen.

Kortere procedures en lagere kosten

In vergelijking met bijvoorbeeld Angelsaksische rechtssystemen, wordt het Nederlandse burgerlijk procesrecht gezien als effectiever, minder omvangrijk en daardoor korter en goedkoper. De NCC-procedure beoogt binnen het bestaande procesrecht meer maatwerk te kunnen leveren voor internationale handelszaken. Op dit moment leggen grote handelszaken in grote mate beslag op de capaciteit van de normale rechtbanken en gerechtshoven die daarvoor relatief lage griffierechten ontvangen. De gedachte is dat partijen voor grote handelsgeschillen op den duur meer zullen kiezen voor de NCC-procedure dan voor een 'normale' procedure. Men verwacht daarom dat de NCC-procedure zal leiden tot een kostenbesparing bij de normale gerechten.

Engels als procestaal

Bij de toekomstige NCC wordt niet in het Nederlands, maar in het Engels geprocedeerd om tegemoet te komen aan de zakelijke praktijk en een gelijk speelveld te creëren voor (internationale) partijen. Door te kiezen voor de NCC-procedure kunnen partijen eventuele vertaalkosten dus besparen en de communicatie vergemakkelijken. Met Engels als procestaal wordt de NCC-procedure dus toegankelijk(er) voor buitenlandse partijen.

Digitaal procederen

Het is de bedoeling dat de toekomstige NCC-procedure volledig digitaal zal worden gevoerd. Zowel het aanbrengen van de zaak als het indienen of inzien van processtukken zal langs elektronische weg plaatsvinden.

Slot

Waar op dit moment veel grote handelsgeschillen via arbitrage of door buitenlandse rechters worden beslecht in vaak kostbare procedures, wil de Raad voor de Rechtspraak met de NCC partijen een aantrekkelijk alternatief bieden om complexe (internationale) handelsgeschillen in Nederland te beslechten. Volgens de Raad voor Rechtspraak past de NCC in de economische structuur van Nederland die gebaseerd is op internationale handel en is de NCC nodig om het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak te versterken. Verwacht wordt dat het kabinet medio 2016 met een voorstel komt om bijvoorbeeld het gebruik van de Engelse taal en de financiering van de NCC wettelijk te regelen.

BASE Advocaten houdt de ontwikkelingen op het gebied van de NCC nauwlettend in de gaten. Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies