BASE Advocaten - The Litigation Firm

Artikel 1:88 BW: heeft de bestuurder van de B.V./N.V. toestemming van zijn/haar echtgenoot nodig?

Blogs 02 February 2016

Op grond van artikel 1:88 BW behoeft een echtgenoot voor bepaalde rechtshandelingen de toestemming van de andere echtgenoot. Dat geldt ook voor de echtgenoot die handelt in zijn/haar hoedanigheid van bestuurder van een B.V./N.V. Een korte uitleg wanneer, waarom en hoe. 

Wanneer?

Artikel 1:88 BW bepaalt in welke gevallen een echtgenoot voor een rechtshandeling de toestemming van de andere echtgenoot nodig heeft. Het toestemmingsvereiste geldt ook voor geregistreerde partners, maar niet voor samenwonenden. Toestemming is – kort gezegd – vereist voor de verkoop van een echtelijke woning, bovenmatige giften, borgstellingen en koopovereenkomsten op afbetaling die niet onder de normale uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Rechtshandelingen dus, die naar hun aard benadelend (kunnen) zijn of een groot financieel risico met zich kunnen brengen.

Artikel 1:88 lid 5 bepaalt dat de toestemming niet is vereist indien een rechtshandeling wordt verricht door een bestuurder van een B.V. of N.V. die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen houdt mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap. De Hoge Raad heeft in december 2015 nogmaals bevestigd dat deze uitzondering beperkt is. De toestemming van de andere echtgenoot is alleen dan niet vereist indien de rechtshandeling waarvoor de zekerheid wordt verstrekt, zelf behoort tot de rechtshandelingen die in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf worden gepleegd. Zo oordeelde de Hoge Raad in dit arrest dat het aangaan van een overbruggingskrediet met als doel om op korte termijn extra extern kapitaal aan te trekken, voor deze vennootschap niet behoorde tot rechtshandelingen in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. Toestemming was dus wel vereist.

Waarom?

Ter toelichting verwijst de Hoge Raad (nogmaals) naar het doel en de ontstaansgeschiedenis van het (wettelijke) toestemmingsvereiste: gezinsbescherming. Het wettelijke toestemmingsvereiste beoogt de echtgenoten, in het belang van het gezin, tegen elkaar te beschermen tegen het verrichten van rechtshandelingen die naar hun aard benadelend (kunnen) zijn of een groot financieel risico met zich meebrengen.

Een echtgenoot die geen toestemming heeft verleend voor een rechtshandeling waarvoor deze toestemming wel vereist was, kan daarom de rechtshandeling vernietigen. Gevolg daarvan is dat alle partijen betrokken bij de rechtshandeling in een situatie moeten worden gebracht waarin zij zouden hebben verkeerd wanneer de rechtshandeling nooit plaats had gevonden. De vernietiging heeft terugwerkende kracht. Let er op dat ook na een echtscheiding de andere echtgenoot bevoegd is de rechtshandeling te vernietigen indien er geen toestemming is verleend waar deze wel vereist was.

Hoe?

Behoudens een aantal wettelijke uitzonderingen is het geven van toestemming in beginsel vormvrij. Het kan dus ook mondeling. Het is en blijft echter aan te raden om toestemming – indien vereist – schriftelijk vast te leggen, dat kan ook via de elektronische weg. Correcte vastlegging van de vereiste toestemming voorkomt latere bewijsproblemen.

Kort en wel, wees ervan bewust dat u in bepaalde gevallen de toestemming van uw echtgenoot nodig hebt. Ook als bestuurder van een vennootschap. Omgekeerd kan het gebrek aan een vereiste toestemming op een later tijdstip mogelijk ook in uw voordeel werken. U kunt mogelijk zelf immers ook belang hebben bij de vernietiging van een bepaalde rechtshandeling.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Pauline Kortmann of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies