BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ontslag in de zorgsector: een andere afspiegeling

Nieuws 10 June 2016
In geval van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen toetst het UWV of er sprake is van bedrijfseconomische redenen die een ontslag noodzakelijk maken, of het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast en of de werknemer mogelijk herplaatst kan worden in een passende functie. Ook in geval van ontslag in de zorgsector wordt aan deze voorwaarden getoetst. Wat betreft het afspiegelingsbeginsel geldt voor de zorgsector echter een bijzondere regeling.

Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel wordt bepaald welke werknemers binnen uitwisselbare functies voor ontslag in aanmerking komen. Voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt als uitgangspunt gekeken naar alle uitwisselbare functies binnen de gehele onderneming van de werkgever, dan wel naar de uitwisselbare functies binnen een zelfstandige bedrijfsvestiging van de werkgever.

In de zorgsector geldt echter een andere regeling. Deze bijzondere regeling is van toepassing op werkgevers in de thuiszorg, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg met inbegrip van de verslavingszorg, de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening en bij een verpleeg- of verzorgingshuis. In geval binnen een van deze zorgsectoren sprake is van het vervallen van arbeidsplaatsen, wordt voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in beginsel uitgegaan van de gemeente waarbinnen de arbeidsplaatsen komen te vervallen. De reden voor deze bijzondere regeling is dat dergelijke zorg vaak per gemeente wordt ingekocht. De zorgwerkgevers zouden, in geval naar de gehele onderneming moet worden gekeken, met het indienen van ontslagaanvragen moeten wachten totdat de besluitvorming over de inkoop in alle gemeenten is afgerond. Dit zou er toe kunnen leiden dat werknemers voor wie het werk in de gemeente niet vervalt, toch voor ontslag in aanmerking komen. Dit is niet wenselijk, ook omdat in de zorg de wens bestaat dat men een 'eigen' hulpverlener als vast gezicht houdt. Vandaar dat de keuze is gemaakt om in de zorg in beginsel enkel acht te slaan op uitwisselbare functies binnen de gemeente waar de werkzaamheden worden verricht.

In het geval een werknemer in de zorgsector zijn werkzaamheden in meerdere gemeenten uitvoert, of heeft uitgevoerd, wordt uitgegaan van de gemeente waar de werknemer het meest werkzaam is of is geweest. Hierbij wordt gekeken naar een periode van twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van het verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Met deze regel wordt voorkomen dat door het enkele feit dat een werknemer recent in een andere gemeente is geplaatst, de ontslagvolgorde wordt beïnvloed. De periode van twaalf maanden wordt naar rato toegepast indien de duur van de arbeidsovereenkomst korter is dan twaalf maanden.

De hoofdregel in de zorg dat voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt gekeken naar de gemeente binnen welke de arbeidsplaatsen komen te vervallen, kent twee uitzonderingen. In de eerste plaats in de situatie dat een zorgwerkgever binnen de betreffende gemeente over meer dan één bedrijfsvestiging beschikt. In dat geval wordt bij de toepassing van het afspiegelingbeginsel uitgegaan van die afzonderlijke bedrijfsvestiging. In de tweede plaats geldt een uitzondering indien de zorgwerkgever aannemelijk maakt dat vanwege de wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd, uitgegaan moet worden van de onderneming of van een bedrijfsvestiging binnen de onderneming. In dit geval moet de werkgever wel aannemelijk maken dat het bepalen van de ontslagvolgorde aan de hand van de werkzaamheden die binnen de afzonderlijke gemeenten komen te vervallen, niet in overeenstemming is met de wijze waarop de werkzaamheden in zijn organisatie zijn ingericht. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de werkzaamheden regionaal georganiseerd zijn en het werk van de werknemers zich uitstrekt over verschillende gemeenten. In dat geval kan het onwenselijk zijn het afspiegelingsbeginsel per gemeente toe te passen en zal bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel worden uitgegaan van de onderneming of van een bedrijfsvestiging binnen de onderneming. Het is uiteindelijk aan het UWV om aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval te beoordelen of een werkgever terecht gebruik maakt van deze uitzonderingsmogelijkheid.

Gezien het voorgaande geldt in de zorgsector dus als uitgangspunt dat voor het bepalen van de ontslagvolgorde wordt gekeken naar de uitwisselbare functies binnen de gemeente waarin de arbeidsplaatsen vervallen. Het is eventueel aan de zorgwerkgever om aannemelijk te maken dat in afwijking hiervan gekeken dient te worden naar een zelfstandige bedrijfsvestiging of naar de gehele onderneming.

Wilt u meer informatie over ontslag in de zorgsector, neem dan contact op met de auteur, Marlies Kruit of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies