BASE Advocaten - The Litigation Firm

De VAR is niet meer

Nieuws 23 June 2016
Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties ("Wet DBA") in werking getreden, wat betekent dat de Verklaring Arbeidsrelatie ("VAR") is vervallen. Ter vervanging van de VAR, adviseert de Belastingdienst aan opdrachtgevers en opdrachtnemers om gebruik te maken van door hen ter beschikking gestelde modelovereenkomst(en). Op die manier krijgen zowel opdrachtgever als de opdrachtnemer op voorhand zekerheid dat er geen sprake is van arbeid in loondienst. Het is ook mogelijk om een eigen overeenkomst op voorhand door de Belastingdienst te laten beoordelen. Hierna wordt ingegaan op enkele hoofdpunten uit de Wet DBA:
  • het gebruik maken van de modelovereenkomst of een eigen overeenkomst;
  • de gevolgen van verval vrijwaring loonheffingen;
  • het overgangsrecht;
  • de fictieve dienstbetrekking komt voor de commissaris te vervallen.

Het gebruik maken van de modelovereenkomst of een eigen overeenkomst
De Wet DBA legt de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het type arbeidsrelatie bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer, waar deze verantwoordelijkheid voorheen alleen bij de opdrachtnemer lag. Volgens de Wet DBA kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun contract voorleggen aan de Belastingdienst of gebruikmaken van een modelcontract. Als gebruik wordt gemaakt van een modelcontract van de Belastingdienst en ook feitelijk conform deze afspraken wordt gewerkt, hebben de partijen vooraf de zekerheid over de loonheffing voor een periode van vijf jaar. Indien een eigen contract ter beoordeling aan de Belastingdienst wordt voorgelegd, zal de Belastingdienst in beginsel binnen zes weken uitsluitsel geven over de loonheffingen. Als het contract wordt goedgekeurd of als er conform het modelcontract wordt gewerkt, betekent dit dat er geen sprake is van arbeid in loondienst en dus dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen.

De beoordeling door de Belastingdienst ziet dus uitsluitend op de vraag of de betreffende overeenkomst als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt en geeft zodoende alleen uitsluitsel over de loonheffingen. Het ziet niet op de vraag of de opdrachtnemer als ondernemer is aan te merken voor de inkomstenbelasting. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van de opdrachtnemer, bepaalt de Belastingdienst of de inkomsten worden gezien als winst uit de onderneming.

Let op: alleen als de opdrachtgever en opdrachtnemer ook feitelijk uitvoering geven aan het goedgekeurde contract of aan de modelovereenkomst, geldt de vrijwaring voor de loonheffingen (er is dan immers geen sprake is van een arbeidsovereenkomst). Wijkt de feitelijke uitvoering echter af van het contract/de modelovereenkomst en is er in wezen sprake van arbeid in loondienst, dan vervalt de vrijwaring. Er kan dus feitelijk sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, terwijl dit niet door de opdrachtgever en opdrachtnemer op voorhand zo is bedoeld/benoemd. Daarnaast heeft de Belastingdienst zelf sommige arbeidsrelaties tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gekwalificeerd als fictieve dienstbetrekking. Arbeidsrelaties die door de Belastingdienst als fictieve dienstbetrekking worden aangemerkt zijn onder meer uitzendkrachten en commissarissen. In beide gevallen betekent dit dat de arbeidsrelatie door de Belastingdienst wordt gezien als een dienstbetrekking waarover loonheffingen moeten worden ingehouden.

De gevolgen van verval vrijwaring loonheffingen
Als achteraf blijkt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, komt de vrijwaring voor de loonheffingen te vervallen en heeft dit fiscale gevolgen. De Belastingdienst kan dan een naheffingsaanslag voor de loonheffingen aan de opdrachtgever opleggen. Deze naheffing ziet in beginsel op de periode vanaf aanvang van de werkzaamheden. De loonbelasting en premies volksverzekering kunnen onder omstandigheden door de opdrachtgever worden verhaald op de opdrachtnemer. Voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldt dit echter niet. Hiervoor geldt een wettelijk verhaalsverbod. Nieuw op basis van de Wet DBA is dat in dit geval de opdrachtnemer wèl alsnog verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Overgangsrecht
De Wet DBA is op 1 mei 2016 in werking getreden. De VAR is dus afgeschaft, maar opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen op basis van het overgangsrecht tot 1 mei 2017 de tijd om aan het nieuwe systeem van modelovereenkomsten te wennen en om te bepalen of zij gebruik willen maken van de modelovereenkomst (en zo ja, welk type) van de Belastingdienst. Tot 1 mei 2017 geeft de Belastingdienst actief voorlichting over de verschillende modelovereenkomsten. Voor opdrachtnemers en opdrachtgevers geldt in 2016 wel al een inspanningsverplichting. Dit betekent dat beiden actief bezig moeten zijn met het zo inrichten van de arbeidsrelatie, dat de opdrachtnemer niet in loondienst werkt.

De fictieve dienstbetrekking komt voor de commissaris te vervallen
De arbeidsrelatie tussen een commissaris en de organisatie waar hij toezicht houdt op het bestuur, heeft de Belastingdienst gekwalificeerd als een fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat er loonbelasting/premie volksverzekeringen moet worden ingehouden en dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is verschuldigd. Met een geldige VAR-WUO of VAR-DGA kon de commissaris deze fictieve dienstbetrekking opzij zetten. De VAR is echter per 1 mei jl. komen te vervallen, hetgeen betekent dat er nu over de beloning aan een commissaris loonheffing moet worden ingehouden en de inkomensafhankelijk bijdrage is verschuldigd. Dit kan voor de betrokken partijen onwenselijk zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de behandeling van de Wet DBA in de Eerste Kamer daarom aangekondigd de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen te willen laten vervallen. In dat kader is een wetsvoorstel aangekondigd om deze mogelijkheid per 1 januari 2017 af te schaffen. De staatssecretaris achtte het echter wenselijk dat de praktijk desgewenst de voorgenomen wijziging al met ingang van 1 mei 2016 kan toepassen. De staatssecretaris heeft hiertoe dan ook tijdelijke goedkeuring gegeven. Deze goedkeuring geldt tot 1 januari 2017, aangezien het wetsvoorstel is aangekondigd waarin per die datum de zogenoemde fictieve dienstbetrekking van een commissaris wordt afgeschaft.

Het gebruik van deze goedkeuring is optioneel en betekent dat de arbeidsrelatie van de commissaris niet wordt behandeld als een arbeidsrelatie. Dit is alleen mogelijk als zowel de organisatie waar de commissaris toezicht houdt als de commissaris zelf dit beide willen. Indien dit niet geval is (en er sprake is van een fictieve dienstbetrekking), blijft de inhoudingsplicht ongewijzigd evenals de verplichting om de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te betalen.

Afsluiting
Wilt u meer informatie over de Wet DBA, neem dan contact op met de auteur, mr. S.J.R. Barbas, of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies