BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitleg notariële akte: objectieve uitleg of Haviltex?

Blogs 10 August 2016
In een recent arrest heeft de Hoge Raad verduidelijkt welke uitlegmaatstaf gehanteerd moet worden bij de uitleg van notariële akten strekkende tot levering van een registergoed of de vestiging van een beperkt recht daarop. Een korte toelichting.
 
Objectieve uitlegmaatstaf

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad komt het bij de uitleg van notariële akten die strekken tot het leveren van registergoederen (zoals een woning) en de vestiging van beperkte rechten daarop (zoals een recht van hypotheek) aan op de partijbedoeling voor zover die in de notariële akte tot uitdrukking is gebracht. Die partijbedoeling moet in beginsel worden afgeleid uit de tekst van de akte en die tekst moet weer naar objectieve maatstaven worden uitgelegd. Bij de uitleg van notariële akten strekkende tot de levering van registergoederen of de vestiging van beperkte rechten daarop wordt dus grote waarde gehecht aan de tekst van de akte.

Openbare registers
De achterliggende gedachte hiervan is dat derden moeten kunnen afgaan op datgene dat in de openbare registers is vermeld ter zake de overdracht van een registergoed of van de vestiging van een beperkt recht op een registergoed. In simpelere bewoordingen: als derde moet je er bijvoorbeeld van uit kunnen gaan dat degene die als eigenaar van een onroerende zaak is geregistreerd ook daadwerkelijk de eigenaar is.

Contractuele afspraken
Maar geldt deze objectieve maatstaf ook voor de uitleg van een contractuele renteclausule die in een hypotheekakte is opgenomen?

Nee, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs naar aanleiding van een Antilliaans geschil. Contractuele renteclausules, ook al staan ze in een hypotheekakte, betreffen afspraken die alleen een rol spelen tussen de oorspronkelijke contractspartijen en die afspraken moeten als een 'gewone' overeenkomst worden uitgelegd via de stevig verankerde Haviltex-maatstaf. Daarbij is de tekst van de bepaling niet zonder meer beslissend maar komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze afspraken mochten toekennen en op hetgeen zij daarover redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Alle omstandigheden van het geval zijn daarvoor relevant.

Kortom

Bij de uitleg van notariële akten strekkende tot levering van registergoederen of het vestigen van een beperkt recht daarop mag dus van het volgende worden uitgegaan:- voor bepalingen die zien op de levering van het registergoed of de vestiging van het beperkt recht zelf en voor derden (anderen dan de contractspartijen) van belang kunnen zijn, geldt een objectieve uitlegmaatstaf waarbij groot (zo niet beslissend) gewicht wordt toegekend aan de tekst van de notariële akte; en- voor obligatoire afspraken die alleen een rol spelen tussen de oorspronkelijke contractspartijen geldt, net als bij 'normale' overeenkomsten, de Haviltex-maatstaf waarbij alle omstandigheden van het geval relevant zijn.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact op met Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies