BASE Advocaten - The Litigation Firm

Gevolgen wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor bestuurder stichting

Nieuws 27 October 2016
Waar een wettelijke regeling tot nu toe voor stichtingen vaak nog ontbrak, worden straks tal van zaken voor alle rechtspersonen op gelijke wijze in de wet geregeld. Dat brengt echter flinke wijzigingen voor stichtingsbestuurders met zich, bijvoorbeeld bij ontslag.

Hoe zit het nu (en straks) bij ontslag?
Een stichtingsbestuurder heeft vaak een dubbele verbinding met de stichting: het bestuurder- en het werknemerschap. De Raad van Toezicht kan besluiten het bestuurderschap te beëindigen, maar voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft de Raad van Toezicht instemming van de bestuurder of van de rechter nodig. Bij de B.V. en N.V. is dat laatste niet vereist: daar leidt een ontslagbesluit van de aandeelhouders tot beëindiging van zowel het bestuurderschap als de arbeidsovereenkomst. Deze vorm van ontslag wordt in het wetsvoorstel nu ook geïntroduceerd voor de bestuurder van een stichting.


Naast deze beoogde wijziging zijn er in het arbeidsrecht de afgelopen jaren al de nodige wijzigingen doorgevoerd die de positie van stichtingsbestuurders kunnen raken. Zo is de ketenregeling – maximaal drie bepaalde tijd contracten op rij binnen twee jaar – bij uitzondering voor bestuurders (van stichtingen) verruimd, in die zin dat de keten in totaliteit veel langer kan duren dan twee jaar, mits schriftelijk overeengekomen. In het kader van governance kan dat leiden tot (maximaal drie) lange opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld overeenkomend met de gewenste benoemingsduur. Tevens beperkt de Wet Normering Topinkomens de uitkering bij beëindiging van het dienstverband tot maximaal EUR 75.000 bruto en is er momenteel discussie over de vraag of de transitievergoeding daarmee kan cumuleren.

Het is voor een stichtingsbestuurder derhalve zaak om - vooraf - harde en duidelijke afspraken met de Raad van Toezicht te maken over de contractsvorm en daarin de gevolgen van een eventueel vroegtijdig ontslag goed te regelen.

Modernisering criteria ontslag bestuurder
Naast bovenstaande, gangbare wijze van ontslag, kent de wet ook nog een bijzondere (hoogdrempelige) ontslagroute voor bestuurders van stichtingen. Ook deze route wordt in het wetsvoorstel gemoderniseerd. De rechter kan momenteel een stichtingsbestuurder op verzoek van het openbaar ministerie of een belanghebbende ontslaan, indien de bestuurder handelt in strijd met de wet of de statuten of zich schuldig maakt aan wanbeheer. Het wetsvoorstel bevat echter een aangepaste regeling, volgens welke de bestuurder kan worden ontslagen door de rechter wegens:
• verwaarlozing van zijn taak;
• andere gewichtige redenen;
• ingrijpende wijzing van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van het bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan worden en;
• het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter.

Opmerking verdient dat deze ontslagregeling de basisregeling vormt, die in sectorspecifieke wetgeving kan worden aangevuld. Tevens staat deze ontslagregeling los van de statutaire ontslagregeling.

Overige regelingen
Naast ontslag worden in het wetsvoorstel ook diverse andere kwesties geregeld. Hieronder worden deze beknopt weergegeven.

'One-tier board' en uniformering norm taakvervulling
In het wetsvoorstel wordt de mogelijkheid van een monistisch bestuurssysteem ('one-tier board') van een wettelijke basis voorzien. Voorts wordt in de wet verankerd dat ook de bestuurders zich bij de vervulling van hun taak dienen te richten naar het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.

Tegenstrijdig belang en aantal te combineren functies
Het wetsvoorstel bevat bovendien een wettelijke tegenstijdig-belangregeling, waarbij specifiek voor de stichting een schriftelijkheidseis gaat gelden, met de mogelijkheid daarvan in de statuten af te wijken. Ook is opgemerkt dat het wetsvoorstel geen wijziging in het aantal door één persoon te combineren bestuurs- en toezichtfuncties beoogt.

Aansprakelijkheid bij faillissement
Daarnaast komt er een basisregeling voor aansprakelijkheid voor bestuurders die hun taken niet naar behoren verrichten, ook in geval van faillissement. Er komt een uniforme regeling die geldt voor alle rechtspersonen. De (huidige) norm zal inhoudelijk niet veranderen.

Ontstentenis en belet
Tot slot behelst het wetsvoorstel een regeling omtrent ontstentenis en belet, die verplicht dient te worden opgenomen in de statuten vanaf de eerstvolgende statutenwijziging na de inwerkingtreding van de wet.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met mr. R.C. Sies of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies