BASE Advocaten - The Litigation Firm

Hoe bereken je de vergoeding bij overtreding aanzegplicht?

Nieuws 02 November 2016

De aanzegplicht geldt voor contracten van zes maanden of langer. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om werknemers uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van deze arbeidsovereenkomst en zo ja, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voorgezet. Als de werkgever deze verplichting niet nakomt, is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand. Als de werkgever de verplichting te laat nakomt, is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. Vraag is dan: moet voor de berekening van de vergoeding naar rato worden uitgegaan van kalender- of van werkdagen?

Uit artikel 2 van het Besluit Loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding ("het Besluit") volgt dat voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding moet worden gekeken naar de laatste maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Als de betreffende maand 31 dagen telt en de werkgever heeft twee dagen te laat aangezegd, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd van 2/31ste van het loon als bedoeld in artikel 2 van het Besluit. Telt de maand 28 dagen, dan betreft de vergoeding 2/28ste deel daarvan. Hieruit volgt dus dat voor de berekening van de vergoeding naar rato gekeken wordt naar kalenderdagen. Dit wordt ook door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ("Ministerie SZW") bevestigd in de factsheet die zij op haar website heeft gepubliceerd. De Rechtbank Noord-Holland heeft in haar uitspraak van 9 december 2015 in lijn met het voorgaande geoordeeld. Daarnaast heeft op 9 maart 2016 de Rechtbank Oost-Brabant ook een geoordeeld dat uitgegaan moet worden van kalenderdagen.

Ondanks het feit dat op basis van het voorgaande duidelijk lijkt te zijn dat uit moet worden gegaan van kalenderdagen voor de berekening van de aanzegvergoeding naar rato, is de Rechtbank Midden-Nederland een ander oordeel toegedaan. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt in haar uitspraak van 14 augustus 2015 immers dat voor deze berekening uitgegaan moet worden van werkdagen. Dit is opmerkelijk omdat deze uitspraak is gewezen met de kennis van de toelichting van het Besluit en de door het Ministerie SZW gepubliceerde factsheet, waarin juist wordt uitgegaan van kalenderdagen. Uit de latere rechtspraak van de Rechtbank Noord-Holland en Oost-Brabant volgt dat zij de door de Rechtbank Midden-Nederland ingezette lijn niet volgen, maar dat zij aansluiten bij de uitleg die hierover is gegeven in het Besluit. De uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland lijkt in het licht van het voorgaande dus onjuist.

Afsluiting

In dit artikel is kort weergegeven hoe de aanzegvergoeding naar rato berekent dient te worden. Nu de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland vooralsnog slechts een vreemde eend in de bijt lijkt te zijn, dient in de praktijk uit te worden gegaan van kalenderdagen in plaats van werkdagen voor de berekening van de vergoeding naar rato.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht

. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies