BASE Advocaten - The Litigation Firm

Update modernisering ondernemingsrecht

Blogs 22 December 2016

Het kabinet gaat verder met de modernisering van het ondernemingsrecht. Dat blijkt uit de nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht, waarmee de ministerraad op voorstel van Minister Van der Steur heeft ingestemd. De afgelopen jaren heeft het Nederlandse ondernemingsrecht ingrijpende wijzigingen ondergaan, onder meer door de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Wet bestuur en toezicht. Het kabinet wil het ondernemingsrecht nu verder moderniseren op drie terreinen:

1. Modernisering van het NV-recht;
2. Modernisering van het recht inzake personenvennootschappen;
3. Uitbreiding van de herstructureringsmogelijkheden omzetting, fusie en splitsing.

De voorgestelde modernisering op het eerste terrein, het NV-recht, zal hieronder nader worden toegelicht.

Onderdeel van de modernisering van het NV-recht is de vereenvoudiging en flexibilisering van dat recht. Dit wil het kabinet bereiken door bijvoorbeeld de besluitvorming buiten vergadering te versoepelen. Ook wordt bekeken of er behoefte is aan een wijziging van de rechten van certificaathouders, aan stem- en winstrechtloze aandelen en aan een kortere oproepingstermijn van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Aanleiding hiervoor zijn de, onder andere als gevolg van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, al in werking getreden wijzigingen van bepalingen uit het BV-recht. Die bepalingen waren voorheen grotendeels gelijkluidend aan de bepalingen in het NV-recht. Dat is inmiddels niet meer het geval. Beoogd is nu om weer voor consistente wetgeving te zorgen en de wetgeving voor NV's in overeenstemming te brengen met die voor BV's.

Naar aanleiding van de ontwikkeling dat meer beursvennootschappen een controlerende aandeelhouder hebben, gaat daarnaast bekeken worden of minderheidsaandeelhouders voldoende beschermd zijn. Ook wil het kabinet in de toekomst voorkomen dat houders van aandelen aan toonder in Nederlandse NV's, hun identiteit geheim kunnen houden om zo misbruik, belastingontduiking en witwassen tegen te gaan.


Tot slot blijkt uit een evaluatie van de huidige regeling om koerswinst van bestuurders af te romen bij een overname, dat deze regeling te ingewikkeld en niet effectief genoeg is. Daarom wil het kabinet in het kader van de modernisering van het NV-recht deze maatregel aanpassen. Denkbaar is dat de raad van commissarissen van NV's meer ruimte wordt gegeven de bezoldiging van een bestuurder aan te passen na belangrijke besluiten als een overname, ongeacht de plaats van de beursnotering van de vennootschap.

Over deze voorgenomen wijzigingen van het ondernemingsrecht gaan we in 2017 ongetwijfeld meer horen. Wij houden u op de hoogte.

Zie voor de volledige nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/09/tk-voortgang-modernisering-ondernemingsrecht

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. K.S. Hordijk of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies