BASE Advocaten - The Litigation Firm

Voorbehouden bij overeenkomsten: opschortende of ontbindende voorwaarde?

Blogs 21 March 2017

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat contractspartijen bij het sluiten van een overeenkomst een voorbehoud maken. Dit kan in de vorm van een opschortende of ontbindende voorwaarde, maar bijvoorbeeld ook door het stellen van voorwaarden aan de totstandkoming van een overeenkomst. Bij de koop van een auto kan bijvoorbeeld als voorwaarde gesteld worden dat de auto pas geleverd wordt op het moment dat de koper de koopprijs heeft betaald. Waar moeten contractspartijen op letten bij het formuleren van een voorbehoud?

Het Nederlands recht kent het beginsel van contractsvrijheid; partijen zijn in beginsel vrij te besluiten met wie ze een overeenkomst sluiten en wat de inhoud van deze overeenkomst is. Het staat partijen eveneens vrij een voorbehoud op te nemen in de overeenkomst. Met het opnemen van een voorbehoud kan voorkomen worden dat partijen in bepaalde situaties aan de overeenkomst gebonden raken. Het is dan wel van belang dat het voorbehoud op de juiste wijze geformuleerd wordt.

Ontbindende of opschortende voorwaarde?
Een overeenkomst kan worden aangegaan onder opschortende voorwaarde of onder ontbindende voorwaarde. Bij een opschortende voorwaarde komt een overeenkomst pas tot stand, als aan die voorwaarde voldaan is. Bij bijvoorbeeld het financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat de koper voldoende financiering heeft verkregen. Indien niet wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde, komt er geen overeenkomst tot stand.

Bij een ontbindende voorwaarde daarentegen komt de overeenkomst wel tot stand, maar wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden als aan de ontbindende voorwaarde wordt voldaan. Stel in een koopovereenkomst is bepaald dat de overeenkomst wordt ontbonden indien de leverancier de machines niet binnen twee maanden levert. Er is dan wel een overeenkomst tot stand gekomen, maar deze wordt van rechtswege ontbonden indien de machines niet binnen twee maanden geleverd worden.

Het maakt dus verschil of een voorbehoud gekwalificeerd moet worden als ontbindende of opschortende voorwaarde. In het geval van een opschortende voorwaarde komt er nog geen overeenkomst tot stand, bij een ontbindende voorwaarde wel.

Goedkeuringsvoorbehoud
In overeenkomsten kan tevens een voorbehoud opgenomen worden dat de overeenkomst pas tot stand komt indien een derde goedkeuring heeft gegeven. Het kan hierbij gaan om goedkeuring van de raad van commissarissen, van de algemene vergadering van aandeelhouders maar bijvoorbeeld ook instemming door de gemeenteraad. Dergelijke voorbehouden worden vaak in de vorm van een opschortende voorwaarde geformuleerd. Stel dat de partij die het goedkeuringsvoorbehoud heeft bedongen de derde ertoe probeert te bewegen de goedkeuring niet te verlenen, dan kan de voorwaarde onder omstandigheden alsnog als vervuld gelden. Artikel 6:23 BW bepaalt dat indien de partij die belang heeft bij niet-vervulling van de voorwaarde de vervulling daarvan heeft belet, de voorwaarde als vervuld geldt als de redelijkheid en billijkheid dat verlangen. De redelijkheid en billijkheid kunnen dus met zich brengen dat de voorwaarde alsnog vervuld wordt.

Formuleren voorbehoud
Voor de praktijk is het van belang dat bij een voorbehoud contractueel wordt vastgelegd wat de reikwijdte van het voorbehoud is en wat de gevolgen zijn van het inroepen van het voorbehoud. Als bijvoorbeeld instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist is, moeten dan alle aandeelhouders akkoord gaan, een normale meerderheid of een gekwalificeerde meerderheid? Het is verder verstandig vast te leggen wie een beroep kan doen op het voorbehoud en op welke wijze. Daarnaast kan vastgelegd worden binnen welke termijn een beroep gedaan moet worden op het voorbehoud. Om geschillen over (de uitleg van) een voorbehoud te voorkomen, doen partijen er daarom verstandig aan het voorbehoud nauwkeuring te formuleren.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Sanne Geldof of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies