BASE Advocaten - The Litigation Firm

Bewijs verzilveren in een civielrechtelijk geschil: goed procederen maakt het verschil

Blogs 29 March 2017

'Geef mij de feiten, dan geef ik u het recht' luidt een oud gezegde over de rol van de rechter in de civiele rechtspraak. Ook in Nederland gaat dit nog altijd grotendeels op. Een rechter mag rechtsgronden zelf aanvullen, maar de feiten niet. Partijen moeten de feiten aandragen en bewijsbare feiten maken dan ook vaak het verschil in een civielrechtelijk conflict. Een goede dossieropbouw is daarom van groot belang voor de succeskansen van een zaak. Een recent arrest van de Hoge Raad in een zaak over de vermeende beroepsaansprakelijkheid van een cassatieadvocaat bevestigt echter dat voor het winnen van een zaak meer nodig is dan beschikken over het juiste bewijsmateriaal: goed procederen.

Aanleiding: advocaat te kort van stof
Het arrest van de Hoge Raad wordt ingeleid door een geschil over werkgeversaansprakelijkheid. Een werkneemster houdt haar voormalig werkgever, een keuringsdienst voor zaai- en pootgoed van landbouwgewassen, aansprakelijk omdat zij arbeidsongeschikt zou zijn geworden als gevolg dat het stof dat bij haar werk vrijkwam niet (voldoende) werd afgezogen vanwege gebrekkige functionering van de afzuiginstallatie. De keuringsdienst verweert zich met de stelling dat de werkneemster niet aanwezig was toen de afzuiging niet (goed) functioneerde; zij zou juist in die periode vanwege ziekte zijn uitgevallen. De rechtbank wijst de vorderingen van de werkneemster af. In hoger beroep legt de advocaat van de werkneemster een aantal producties over, waaronder notulen van een werkoverleg waaruit blijkt dat de werkneemster in de periode waarin de afzuiging niet goed functioneerde wel degelijk (voor halve dagen) werkte op de betreffende afdeling. In zijn processtuk (memorie van grieven) stelt de advocaat wel dat de werkneemster aanwezig was in de betreffende periode, maar hij verzuimt specifiek te verwijzen naar de notulen die dat aantonen. Het gerechtshof gaat vervolgens voorbij aan de overgelegde notulen en oordeelt dat de werkneemster inderdaad afwezig was toen de afzuiging niet (goed) werkte. Ook in cassatie krijgt de werkneemster geen gelijk.

Kwestie: beroepsfout cassatieadvocaat?
De werkneemster besluit dan haar cassatieadvocaat, de advocaat die alleen voor de Hoge Raad procedeerde, aan te spreken omdat zij in de cassatieklachten niet had verwezen naar de stelling dat de werkneemster wel aanwezig was toen de afzuiging niet (goed) werkte. De werkneemster vordert ontbinding van de opdracht met de cassatieadvocaat en een schadevergoeding. De rechtbank wijst de vordering af; er was wel sprake van een beroepsfout, maar het causaal verband met de schade ontbreekt. In hoger beroep vult de werkneemster haar stelling aan, in die zin dat zij de cassatieadvocaat ineens ook verwijt dat een verwijzing naar de overgelegde notulen van het werkoverleg ontbrak in de cassatieklachten. Het hof gaat daarin mee, acht de kans reëel dat de cassatieprocedure was gewonnen als de advocaat wel op de notulen had gewezen en wijst de vordering alsnog toe.

Hoge Raad: je moet de rechter concreet wijzen op een bewijsstuk
De Hoge Raad ziet dit echter anders. In zijn arrest van 17 maart 2017 herhaalt de Hoge Raad zijn eerdere rechtspraak die bepaalt dat de eisen van een behoorlijke rechtspleging meebrengen "dat een partij die een beroep wil doen op uit bepaalde producties blijkende feiten en omstandigheden, dit op een zodanige wijze dient te doen dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen hem ter beoordeling worden voorgelegd en dat voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij zich dient te verweren". Oftewel: ook als uit overgelegde stukken een bepaald feit blijkt, betekent dat niet dat een partij zich op dat feit beroept. Daarvoor is vereist dat in het processtuk concreet wordt verwezen naar een specifiek bewijsstuk waar dat feit uit volgt. Anders kan de rechter het bewijsstuk gewoon negeren. In dit geval had de eerste advocaat van de werkneemster verzuimd de rechtbank en het hof, de enige twee instanties die feiten kunnen vaststellen, te wijzen op de overgelegde notulen van het werkoverleg. Dat kon in cassatie niet meer hersteld worden en zodoende kon de (tweede) cassatieadvocaat niets verweten worden.

De bittere realiteit van deze zaak was dus dat de werkneemster beschikte over hard bewijs, maar haar zaak toch verloor. Kortom, bewijs hebben is één ding, bewijs verzilveren is een tweede. Goed procederen maakt daarin het verschil.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies