BASE Advocaten - The Litigation Firm

Strijd rondom AkzoNobel – hoe ver reikt de vrijheid van de bestuurders?

Blogs 01 June 2017

Maandag 29 mei 2017 heeft de Ondernemingskamer uitspraak gedaan in de zaak tussen AkzoNobel en (een deel van) haar aandeelhouders, waaronder het Amerikaanse hedgefonds Elliot. Elliot wil dat AkzoNobel het gesprek aangaat met PPG over het bod dat PPG heeft gedaan. Via de Ondernemingskamer probeerden de aandeelhouders een bijzondere aandeelhoudersvergadering af te dwingen waarbij gestemd zal worden over de positie van de president-commissaris van AkzoNobel. In hoeverre staat het een bestuur van een vennootschap in dat geval vrij om een bod af te wijzen?

Aanleiding van de strijd rondom AkzoNobel is het bod van het Amerikaanse PPG om AkzoNobel over te nemen. AkzoNobel heeft het bod van PPG meerdere malen afgeslagen. De aandeelhouders zijn van mening dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn en willen dat het bestuur een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeenroept. Het bestuur van een vennootschap heeft onder het Nederlandse recht echter een grote mate van vrijheid bij het beoordelen van een overnamebod.

Het bestuur van een vennootschap moet zich bij de vervulling van zijn taak richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hierbij moeten wel de belangen van de overig betrokkenen, zoals de aandeelhouders, in aanmerking worden genomen. In de ASMI-beschikking heeft de Hoge Raad overwogen dat de door de vennootschap te volgen strategie in beginsel een aangelegenheid is van het bestuur. Het is aan het bestuur om te beoordelen of en in hoeverre het wenselijk is daarover in overleg te treden met externe aandeelhouders. Het bestuur moet weliswaar verantwoording over zijn beleid afleggen aan de aandeelhouder, maar is in beginsel niet verplicht de aandeelhouders vooraf in zijn besluitvorming te betrekken.

Het bestuur heeft dus een ruime beleidsvrijheid. Het is wel van belang of het bestuur in een dergelijk geval de dialoog is aangegaan met de aandeelhouders en op hun argumenten dan wel bezwaren is ingegaan. Uit de ASMI-beschikking(*) valt echter ook af te leiden dat uit het enkele feit dat aandeelhouders het oneens zijn met het beleid van het bestuur, niet zonder meer volgt dat het bestuur op deze visie van de aandeelhouders in moet gaan.

Op grond van art. 2:107 lid 2 BW is het bestuur van een vennootschap gehouden alle verlangde inlichtingen aan de aandeelhouders te verschaffen, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten. Het recht op inlichtingen is een recht dat de algemene vergadering toekomt als orgaan van de vennootschap. Tijdens de vergadering van aandeelhouders hebben de aandeelhouders het recht vragen te stellen aan het bestuur en zal het bestuur deze moeten beantwoorden, maar daarbuiten hebben de aandeelhouders afzonderlijk in beginsel geen recht op inlichtingen.

De Ondernemingskamer heeft in de zaak tussen AkzoNobel en Elliot de verzoeken van (een deel van) de aandeelhouders afgewezen. Er komt geen bijzondere aandeelhoudersvergadering. Wel tekent de Ondernemingskamer aan dat het onbegrip van een groot deel van de aandeelhouders niet genegeerd kan worden en dat de verstoorde verhoudingen tussen AkzoNobel en deze aandeelhouders moeten worden verbeterd. De rechter laat in het midden wie daartoe het initiatief moet nemen.

Mede naar aanleiding van deze strijd rondom AkzoNobel schreef minister Kamp (Economische Zaken) op 20 mei 2017 een brief aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat het kabinet het bestuur van een onderneming meer tijd en ruimte wenst te bieden om een overname te beoordelen. Het kabinet wil met deze plannen ondernemingen beter beschermen tegen (vijandige) overnamepogingen. Er ligt echter nog geen wet klaar. Het zal dan ook nog enige tijd duren voordat deze plannen werkelijkheid worden.

Neem voor meer informatie contact op met mr. L. Geldof of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

(*) HR 9 juli 2010, NJ 2010/544, m.nt. P. van Schilfgaarde.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies