BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nieuwe arbowetgeving per 1 juli 2017

Nieuws 22 June 2017
Met ingang van 1 juli 2017 treden enkele ingrijpende wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet in werking. Met de invoering van deze wijzigingen wil de regering een betere arbodienstverlening bereiken door het vergroten van de betrokkenheid van werknemers, door het creëren van meer preventie op het werk en door het invoeren van randvoorwaarden waaraan de bedrijfsarts en het contract met de arbodienstverlener dienen te voldoen. Het is van belang dat werkgevers van deze wijzigingen op de hoogte zijn, nu zij hier op korte termijn mee aan de slag moeten. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Versterking van de positie van de preventiemedewerker
In beginsel is iedere werkgever verplicht zich bij te laten staan door een zogenaamde ‘preventiemedewerker’ ten aanzien van de naleving van de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Volgens de regering komt de preventiemedewerker momenteel onvoldoende uit de verf wegens een gebrek aan draagvlak binnen de organisatie. Ter vergroting van de betrokkenheid van de werknemers krijgt het medezeggenschapsorgaan onder de nieuwe wetgeving een instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als bij diens positionering in de organisatie. Bovendien wordt de taak van de preventiemedewerker binnen de organisatie duidelijker gemaakt, namelijk: het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Verduidelijking van de adviserende rol van de bedrijfsarts
In de nieuwe wetgeving vindt een verduidelijking van de rol van de bedrijfsarts plaats. Benadrukt wordt dat de bedrijfsarts slechts een onafhankelijke adviserende rol heeft. De werkgever zelf blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer.

Consultatie van de bedrijfsarts
Een belangrijke wijziging betreft de invoering van de mogelijkheid voor iedere werknemer om een bedrijfsarts te bezoeken, ook indien geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Dit draagt volgens de wetgever bij aan het voorkomen van uitval van werknemers. Om deze consultatie ook doeltreffend te maken zijn hieraan enkele voorwaarden verbonden. Zo dient de werknemer de mogelijkheid te hebben de bedrijfsarts in persoon te raadplegen, dient de mogelijkheid van consultatie ook aan werknemers kenbaar te worden gemaakt en mag de werkgever geen onnodige drempels opwerpen ten aanzien van de plaats en het tijdstip van het consult. Om de vertrouwelijkheid van een consultatie te waarborgen is geen toestemming van de werkgever nodig en wordt de werkgever ook niet geïnformeerd over het consult. Uiteraard geldt voor de bedrijfsarts ook in dit geval het medisch beroepsgeheim.

Toegang tot de werkplek
Een andere wijziging is dat de werkgever de bedrijfsarts in de gelegenheid dient te stellen de werkplek van haar werknemers te bezoeken. Deze maatregel is eveneens gericht op preventie. De bedrijfsarts kan zo immers zien en ervaren hoe het er op de werkplek aan toe gaat en naar aanleiding daarvan ook preventief en organisatiebreed adviseren.

Recht op een second opinion
Belangrijk is eveneens de invoering van het recht van de werknemer op een second opinion van een andere bedrijfsarts, welke bedrijfsarts tevens van een andere arbodienstverlener dient te zijn. De bedrijfsarts is verplicht het verzoek van de werknemer te honoreren, tenzij er zwaarwegende redenen bestaan om dit niet te doen. Als voorbeeld noemt de regering de situatie waarin geen enkele grond bestaat voor dit verzoek. Nadere regels met betrekking tot de invulling van dit recht zullen nog worden uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Verplichte klachtenprocedure
De nieuwe wetgeving verplicht de bedrijfsarts tevens een klachtenprocedure in te voeren waarvan zowel werkgever, werknemers als andere belanghebbenden gebruik moeten kunnen maken. Deze procedure dient kenbaar te zijn voor alle partijen en dient aan te geven hoe het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van klachten verloopt. Een niet bij de klacht betrokken persoon neemt een beslissing over de klacht.

Basiscontract
Sommige contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers kennen maar weinig voorzieningen, hetgeen kan leiden tot ontoereikende zorg. De regering heeft daarom besloten dat er een ‘basiscontract’ moet komen waarin afspraken worden vastgelegd over de dienstverlening. Hierin dienen onder meer afspraken te worden gemaakt over hoe om te gaan met de meldingsplicht voor beroepsziekten en hoe de bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren. Verder dienen de toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer, de klachtenprocedure, de second opinion en het overleg met de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan te worden geregeld. Uiteraard staat het werkgevers vrij, in overleg met werknemers en arbodienstverleners, meer taken in het contract op te nemen (het ‘basisplus contract’). Uiterlijk op 1 juli 2018 dienen de contracten en de dienstverlening te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.

Handhaving
Het invoeren van voorgaande regels gaat gepaard met het uitbreiden van de bevoegdheden van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Inspectie SZW krijgt de mogelijkheid sancties op te leggen aan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen bij het niet naleven van de regels. De sancties variëren van een eis tot naleving of een waarschuwing, tot de oplegging van een boete. Ook vindt een aanscherping plaats van reeds bestaande sancties.

Conclusie
Met ingang van 1 juli 2017 vinden er meerdere ingrijpende wijzigingen plaats in de Arbeidsomstandighedenwet die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de bedrijfsarts. Dit heeft ook directe gevolgen voor de werkgever die genoodzaakt is een en ander te faciliteren en ook kan worden aangesproken of beboet door de Inspectie SZW indien niet aan de regels is voldaan.

Neem voor meer informatie contact op met Marlies Kruit of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies