BASE Advocaten - The Litigation Firm

Franchise en prognoses: de NFC creëert onduidelijkheid

Blogs 27 June 2017
Eerder berichtten wij over het wetsvoorstel tot verankering van de Nederlandse Franchise Code ("Wetsvoorstel"). Veel franchisegevers herkennen de noodzaak voor wettelijke verankering niet en hebben moeite met de huidige vorm van de Nederlandse Franchise Code ("NFC"). Zij vinden met name dat de NFC teveel afbreuk doet aan de contractsvrijheid. Franchisegevers hebben daar een punt. De NFC legt op veel onderdelen van de franchiserelatie een vergaande (en onduidelijke) verplichting op voor de franchisegever. Een voorbeeld daarvan is de precontractuele informatieplicht.

Het is gebruikelijk dat voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst omzetprognoses worden opgesteld. Dat is op basis van huidige rechtspraak echter geen plicht en biedt geen garanties. Een franchisegever kan weliswaar aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het afgeven van een ondeugdelijke prognose, maar dan moet worden aangetoond dat de prognose ondeugdelijk is én dat franchisegever wist of behoorde te weten dat de prognose onjuistheden bevat. De Hoge Raad nuanceerde recent het wetenschapsvereiste (HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:311 “Street-One”). Alleen in het geval dat de franchisegever een prognose heeft laten opstellen door een derde (denk aan een extern bureau waarvoor hij niet aansprakelijk is op grond van art. 6:170 – 6:172 BW) dan is het criterium dat franchisegever bij het verstrekken moet hebben geweten dat de prognose fouten bevat. Maar indien de franchisegever zélf de prognose heeft opgesteld dan is de drempel lager. Dan kan hij evenzo aansprakelijk zijn indien onzorgvuldigheid heeft geleid tot fouten in de prognose, daarvoor hoeft hij niet daadwerkelijk te weten dat de prognose fouten bevat.

En wat volgt er uit de NFC? Daarin is opgenomen dat een franchisegever “bij voorkeur een zorgvuldig en transparant onderbouwde omzet- en kostenprognose vergezeld van een vestigingsplaatsonderzoek (…) en een begrijpelijk onderbouwde en deugdelijke investerings- en exploitatiebegroting” verstrekt. De woorden “bij voorkeur” zijn hier niet helemaal op zijn plaats. De NFC werkt volgens het “pas toe of leg uit” principe waarbij close reading van de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel (“Toelichting”) leert dat na verankering eigenlijk alleen van de NFC kan worden afgeweken indien de code in een bepaalde situatie niet “werkbaar” is. Daarmee lijkt het met name pas toe of pas toe. Zeker in het geval van prognoses. Het is niet goed denkbaar in welke situatie het opstellen en verstrekken van een prognose niet werkbaar zou zijn. Bovendien meldt de Toelichting dat het niet verstrekken van een prognose “zeer onwenselijk is” en moet worden beschouwd als een “duidelijke rode vlag”. Een verplichting dus, met eigenlijk geen ruimte voor uitzonderingen.

Vervolgens staat in de toelichting bij de NFC dat franchisegever “dient in te staan voor de deugdelijkheid” van verstrekte prognoses. Franchisegever dient de juistheid van de prognose dus te garanderen. Dat gaat véél verder dan huidig recht en past moeilijk bij de aard van een prognose. Dat is immers altijd een voorspelling met een onzekere uitkomst. Onduidelijk is of het ook zo’n vlucht zal nemen. Het uitgangspunt van het Wetsvoorstel is dat alleen de artikelen van de NFC als gedragscode worden aangewezen en niet ook de toelichting daarbij, maar die toelichting is vervolgens wél van belang bij de uitleg van de artikelen zoals ook bij het Wetsvoorstel wordt opgemerkt. Dat creëert onduidelijkheid. Zeker omdat op dit punt juist uit de toelichting een verstrekkende garantie volgt.

Hoe zal dit zijn na aanwijzing van de NFC als verplichte gedragscode? Dat is onduidelijk en daarmee wordt het voer voor geschillen. Waar de NFC bedoeld is om belangen meer in balans te brengen en duidelijkheid te creëren, brengt het de franchisesector op dit punt terug naar onduidelijkheid. Dat is onwenselijk, zeker nu de Hoge Raad recent heldere lijnen heeft geschetst waarbinnen het verstrekken van prognoses en aansprakelijkheid kunnen worden beoordeeld.

BASE experts op dit gebied Thomas Faaij en Joris Arts schreven eerder een kritisch memo over het voorliggende wetsvoorstel dat zij deelden met een aantal cliënten en relaties. Bent u geïnteresseerd? Aarzel niet en neem contact met hen op om het memo (kosteloos) op te vragen.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies