BASE Advocaten - The Litigation Firm

De Evaluatiewet WNT is per 1 juli 2017 in werking getreden. Wat houdt dit in?

Nieuws 03 July 2017
In onze blog van 28 april 2017 gaven wij aan dat er (weer) een wijziging van de Wet Normering Topinkomens (WNT) op de agenda stond. Per 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. Daarmee is de WNT op een aantal punten vereenvoudigd en aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen kort op een rij:

1) Variabele beloning is toegestaan

Het verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen is vervallen. Vanaf 1 januari 2017 (en dus met terugwerkende kracht) is een variabele beloning toegestaan, zolang de totale bezoldiging onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft.

2) Aanpassing normering ontslagvergoedingen

De WNT maximeert de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband op EUR 75.000,- (naar rato en omvang van het dienstverband). Tot de Evaluatiewet WNT waren uitkeringen die rechtstreeks, eenduidig en dwingend voortvloeiden uit algemeen verbindend verklaarde cao's of wettelijke voorschriften, van deze normering uitgezonderd. Vanaf 1 januari 2017 (en dus met terugwerkende kracht) geldt deze uitzondering ook voor uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit andere cao's of regelingen met een collectief karakter. Topfunctionarissen kunnen in principe dus gebruik maken van dezelfde collectieve ontslagvoorziening als overige werknemers.

3) De algemene digitale meldplicht vervallen

Vanaf 1 juli 2017 kan volstaan worden met het opnemen van de verplichte WNT-gegevens in de jaarstukken.

4) Vermindering van administratieve lasten

Er is een verantwoordingsvrijstelling voor (zeer) kleine WNT-instellingen geïntroduceerd. Hierdoor hoeven stichtingen en verenigingen met een brutoloonsom van € 160.000,-, waar geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam zijn, geen WNT-verantwoording meer op te nemen in de jaarrekening en deze door een accountant te laten controleren. Ook is de WNT-verantwoording op sommige punten vereenvoudigd door bijvoorbeeld de dubbele verantwoordingsplicht die er was weg te nemen. WNT-instelling die tevens onder titel 2 van boek 9 BW vallen (hierin zijn regels rond jaarverslaggeving neergelegd), kunnen kiezen te volstaan met de WNT-verantwoording.

De WNT blijft in ontwikkeling. Zo is ook de WNT-3 in de maak. BASE Advocaten volgt de wijzigingen met betrekking tot de WNT niet alleen op de voet, maar adviseert en procedeert regelmatig over vraagstukken rondom de WNT. Mocht u vragen hebben over de WNT, neem dan contact op met Rob Sies of Marije Kuijer van de sectie Arbeidsrecht. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies