BASE Advocaten - The Litigation Firm

De formatie en arbeidsrechtelijke wetsvoorstellen

Arbeidsrecht 31 August 2017
Prinsjesdag is aanstaande maar er is nog altijd sprake van een demissionair kabinet. De NOS schreef onlangs dat de huidige formatie de op een na langste is in de parlementaire geschiedenis. Alleen de vorming van het eerste kabinet- van Agt (1977-1981) duurde langer, namelijk 208 dagen. De demissionaire status van het kabinet betekent dat alleen nog 'lopende zaken' worden afgehandeld en dat omstreden kwesties, ook wel controversieel genoemd, niet aan de orde komen. Welke arbeidsrechtelijke wetsvoorstellen zijn nu eigenlijk controversieel verklaard? Wij zetten ze voor u op een rijtje.

  1. Het wetsvoorstel 34 494: wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) inzake de beloningen van bestuurders (van grote ondernemingen). Deze voorgestelde wetswijziging heeft tot doel de WOR zodanig aan te passen dat een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, verplicht wordt. Met dit wetsvoorstel is beoogd tegemoet te komen aan het belang van meningsvorming binnen onderneming en maatschappij over de zogenoemde topbeloningen.
  2. Het wetsvoorstel 34 256: wijziging van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (OPC's). Dit (controversiële) wetsvoorstel beoogt te regelen dat de OPC's als aparte categorie worden opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Met dit wetsvoorstel wordt tegemoet gekomen aan de maatschappelijke wens tot ruimte voor participatie-initiatieven in de samenleving, waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat.
  3. Wetsvoorstel 34 699: voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Met dit wetsvoorstel wordt geprobeerd tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over zowel de hoge kosten die zij maken in verband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers als over het verschuldigd zijn van de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daartoe wordt een vergoedingsregeling voor werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte werknemers voorgesteld. Tevens wordt voorgesteld dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding is verschuldigd indien in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of regeling namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voorzieningen zijn getroffen om werkloosheid te beperken of voorzien wordt in een redelijke vergoeding.
  4. Wetsvoorstel 34 617: wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen partner en het kind te versterken. Dit wetsvoorstel heeft als doel dat de partners van vrouwen die bevallen zijn 5 dagen betaald kraamverlof krijgen zonder financiële belemmeringen om dit verlof op te nemen. Hiervoor wordt het huidige aantal door de werkgever betaalde kraamverlofdagen van twee aangevuld met drie dagen die gefinancierd worden via een uitkering door het UWV.


Gisteren is bekend geworden dat een kabinetscrisis is afgewend. Dit betekent nog niet dat er al een nieuw kabinet is gevormd, maar ze zijn op weg. Zodra een nieuw kabinet is gevormd en aangetreden zullen bovengenoemde controversiële wetsvoorstellen weer worden geagendeerd. In een procedurevergadering wordt dan besloten over de verdere behandeling. Wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Marije Kuijer of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies