BASE Advocaten - The Litigation Firm

Deel 2 van ontslag van een pensioengerechtigde of pensioen naderende werknemer en de transitievergoeding

Arbeidsrecht 04 September 2017
De wet leert dat een werkgever geen transitievergoeding verschuldigd is indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met of ná het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Is dit eigenlijk niet in strijd met de richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep? De rechtbank Midden-Nederland heeft deze en de volgende prejudiciële vragen (rechtsvragen betreffende de uitleg van een rechtsregel) gesteld aan de Hoge Raad.

  1. Is de wet (meer precies artikel 7:673 lid 7 sub b BW) in strijd met de richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep?
  2. Indien bovenstaande vraag bevestigend wordt beantwoord, moet de kantonrechter deze bepaling dan buiten toepassing laten?
  3. Kan of dient een individuele toetsing plaats (te) vinden?
  4. Welke criteria dient de kantonrechter bij deze (eventuele) individuele toetsing te hanteren?
  5. Dient bij de beoordeling onderscheid te worden gemaakt tussen werknemers wiens arbeidsovereenkomst op of na de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt en werknemers die bij de beëindiging die leeftijd nog niet hebben bereikt, maar wel recht op pensioen hebben?
  6. Dient bij de beoordeling onderscheid te worden gemaakt tussen werknemers wiens arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van hun pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd wordt beëindigd en werknemers (die genoemde leeftijd hebben maar) bij wie er een andere reden aan de beëindiging ten grondslag ligt?
  7. Moet, indien individuele toetsing dient plaats te vinden, de kantonrechter bij de beoordeling van de vraag of de transitievergoeding moet worden betaald, de inkomenssituatie van de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst vergelijken met de inkomenssituatie daarvóór? Dient daarbij ook rekening te worden gehouden met inkomen anders dan uit (pensioen)uitkeringen (bijvoorbeeld uit vermogen)?
  8. Moet de kantonrechter bij de beoordeling van de vraag of de transitievergoeding moet worden betaald dan als norm (voor afwijzing) nemen dat het inkomen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan of hoger is dan het inkomen daarvóór?
  9. Indien de transitievergoeding moet worden betaald, dient deze dan te worden berekend op de in artikel 7:673 lid 2 tot en met 6 BW bepaalde wijze? Indien van deze berekeningswijze dient te worden afgeweken, hoe dient de transitievergoeding dan te worden berekend? Dient daarbij nog rekening te worden gehouden met bijvoorbeeld een vanwege het pensioen ontvangen gratificatie?
  10. Dient voor werknemers wiens arbeidsovereenkomst eindigt op of na de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd tevens artikel 7:673a BW te worden toegepast?


In onze vorige blog van 17 augustus jl. bespraken wij een kwestie waarbij een werknemer die op korte termijn de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte, werd ontslagen. Centraal stond de vraag of de transitievergoeding van EUR 73.541,42 gematigd diende te worden, omdat de verwachte inkomensderving tot de pensioneringsdatum van werknemer slecht EUR 6.000,- bedroeg. Het hof oordeelde van niet, nu de wetgever dit kennelijk niet heeft beoogd met invoering van de WWZ. De vraag is of het antwoord op deze gestelde prejudiciële vragen in bovengenoemde situatie verandering gaat brengen. Net als wij nieuwsgierig? Hou onze site in de gaten, want wij houden u ervan op de hoogte.

Meer informatie? Neem gerust contact op met Marije Kuijer of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies