BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgever kan afgifte van geluidsopname van de werknemer vorderen

Arbeidsrecht 28 September 2017
In de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 24 augustus jl. stond de vraag centraal of de werkgever afgifte kon vorderen van een geluidsopname die werknemers hadden gemaakt van een gesprek met hun leidinggevende. De werkgever vorderde afgifte van de geluidsopname op grond van art. 843a Rv in verband met een zitting bij het College voor de Rechten van de mens, waar de werknemers een klacht hadden ingediend in verband met vermeende discriminatie. De rechter heeft de vordering toegewezen onder de voorwaarde dat eerst een vertrouwenspersoon wordt aangewezen die bepaalde passages mag 'schonen' voordat de werkgever de opname ontvangt.

In deze zaak hadden twee werknemers een geluidsopname gemaakt van een gesprek met hun leidinggevende. Zij hebben vervolgens slechts gedeeltes van de geluidsopname gebruikt in een procedure bij het College van de Rechten van de Mens. De werknemers stelden zich in die procedure op het standpunt dat de werkgever een verboden onderscheid maakte en intimideerde op grond van leeftijd en (chronische) ziekte. Ten behoeve van zijn verdediging heeft de werkgever aangegeven te willen beschikken over de volledige geluidsopname. De door de werknemers geselecteerde fragmenten geven namelijk een onvolledig beeld van het gesprek, aldus de werkgever. Doordat op dit moment werkgever en werknemer niet over dezelfde stukken beschikken komt volgens de werkgever het belang van 'equality of arms' in het geding. De werkgever vorderde daarom een kopie van de volledige, onbewerkte geluidsopname op grond van artikel 843a Rv zodat het College de geluidsfragmenten in de juiste context kan beoordelen.


Artikel 843a Rv bevat de regeling van het inzagerecht (de exhibitieplicht). Deze regeling maakt het mogelijk om met succes inzage, afschrift of uittreksel te vorderen van akten en andere bewijsmiddelen. Voor het recht op inzage, afschrift of uittreksel op grond van dit artikel moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

1) Degene die inzage vordert moet een rechtmatig belang hebben;
2) De bescheiden moeten voldoende bepaald zijn;
3) Degene die inzage vordert moet partij zijn bij de rechtsbetrekking.

Doordat aan alle bovenstaande voorwaarden werd voldaan, heeft de kantonrechter geoordeeld dat de werkgever recht heeft op afgifte van de geluidsopname. Hierbij is echter wel rekening gehouden met vertrouwelijke informatie die uit de geluidsopname kan volgen. Er wordt een vertrouwenspersoon aangewezen die moet beoordelen welke passages uit de kopie van de opname verwijderd mogen worden, voordat de geluidsopname aan de werkgever wordt verstrekt. Persoonlijke en medische gegevens van de werknemers die in het gesprek aan de orde zijn geweest en niets te maken hebben met de werksituatie mogen namelijk uit de opname verwijderd worden. Dit geldt ook voor het deel van de geluidsopname waarbij de leidinggevende de ruimte al heeft verlaten.

Uit het voorgaande blijkt dat een werknemer er rekening mee moet houden bij het opnemen van gesprekken, dat niet alleen de voor de werknemer gunstige delen van de geluidsopname gebruikt kunnen worden, maar dat de gehele geluidsopname gebruikt kan worden in een procedure. Voor een werkgever daarentegen is het een geruststellende gedachte dat hij in het bezit kan komen van een dergelijke opname. Doordat bijna iedere werknemer tegenwoordig over een smartphone bezit en het opnemen van gesprekken daardoor steeds makkelijker wordt, is het goed dat beide partijen weten in hoeverre ze een beroep op een dergelijke opname kunnen doen.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies