BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het bekijken van de social media accounts van een sollicitant – mag dat eigenlijk wel?

Arbeidsrecht 12 October 2017
Het is waarschijnlijk een herkenbare reactie zodra er een sollicitatie bij de werkgever binnenkomt – "even de social checken om te kijken wie wij voor ons hebben". Hoe onschuldig deze handelswijze ook lijkt te zijn, het kan wel degelijk een inbreuk maken op iemands privacy. Er kan immers sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens wat niet zonder meer is toegestaan. In deze blog wordt hier nader op ingegaan.

Verwerking persoonsgegevens
Gegevens zijn persoonsgegevens indien het gaat om:

  • gegevens die informatie bevatten over een natuurlijk persoon; en
  • die persoon identificeerbaar is.


Van verwerking is sprake als een handeling wordt verricht ten aanzien van persoonsgegevens en er feitelijke macht uitgeoefend kan worden over die persoonsgegevens. In de Handleiding Wet bescherming persoonsgegevens worden als voorbeeld van verwerking van persoonsgegevens de volgende handelingen genoemd:

  • verzamelen, vastleggen en ordenen;
  • bewaren, bijwerken en wijzigen;
  • opvragen, raadplegen, gebruiken;
  • verstrekken door middel van doorzending;
  • verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling;
  • samenbrengen, met elkaar in verband brengen; en
  • afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.


Van een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) is dus al snel sprake. Sterker nog, het “even de social checken om te kijken wie wij voor ons hebben” kwalificeert ook als het verwerken van persoonsgegevens.

Wanneer mogen persoonsgegevens dan rechtmatig worden verwerkt?
Om persoonsgegevens rechtmatig te kunnen verwerken, dient de werkgever een juridische grondslag hiervoor te hebben. Deze grondslag kan worden gevonden in artikel 8 Wbp. Hierin is een limitatieve opsomming van de gronden opgenomen die een gegevensverwerking kunnen rechtvaardigen.

Artikel 8 aanhef en onder a Wbp bepaalt dat ondubbelzinnige toestemming van de werknemer voor het verwerken van persoonsgegevens een grondslag is voor gegevensverwerking. Deze ondubbelzinnige toestemming wordt in de verhouding werkgever/potentiële werknemer echter niet snel aangenomen. Er is immers sprake van een afhankelijk verhouding, waardoor discutabel is of de ondubbelzinnige toestemming wel vrijwillig is gegeven. De juridische grondslag zal voor de werkgever dan ook meestal berusten op artikel 8 aanhef en onder f Wbp, namelijk dat persoonsgegevens verwerkt mogen worden indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Dit mag echter weer niet als het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene (in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer) voorgaat.

Een gegevensverwerking door de werkgever op grond van artikel 8 Wbp is slechts mogelijk indien bovendien aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit is voldaan. Proportioneel wil zeggen: dat de maatregel passend moet zijn om het doel - het vergaren van informatie - te bereiken. Subsidiariteit wil zeggen dat de maatregel niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk. De inbreuk op de privacy moet zich dus tot het minimum beperken.

Conclusie
Er is sprake van het verwerken van persoonsgegevens op het moment dat de werkgever de social media accounts van een sollicitant bekijkt. Het is voorts maar de vraag of deze handelswijze gekwalificeerd kan worden als het rechtmatig verwerken van persoonsgegevens. Getoetst dient te worden of er een juridische grondslag aanwezig is en of voldaan is aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Zelfs indien de social media accounts van de sollicitant publiekelijk toegankelijk zijn, moet de werkgever aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen om de gegevens rechtmatig te mogen bekijken. Of het bekijken van de social media account rechtmatig is, zal dus uiteindelijk weer afhangen van de omstandigheden van het specifieke geval.

Neem voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies