BASE Advocaten - The Litigation Firm

Waarom het onverstandig is de rechter in de boot te nemen

Blogs 31 October 2017
Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een conservatoir beslag opgeheven omdat de beslaglegger de rechter niet volledig en naar waarheid had voorgelicht. Reden om weer eens stil te staan bij de inhoud van de waarheidsplicht, de rol die partijen daarin spelen en het belang van de waarheidsplicht bij het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag.

Schending waarheidsplicht reden tot opheffen beslag
In de casus die aanleiding was voor deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam had het Belgische Arpadis Benelux N.V. (“Arpadis”) bij de voorzieningenrechter in Rotterdam verlof gevraagd tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte van vijf containers met MMA. Deze containers werden op het schip Mackinac Bridge vervoerd van Shanghai naar Antwerpen. Arpadis had in het beslagverzoek onder meer aangevoerd dat de Mackinac Bridge niet meer de haven van Antwerpen zou aandoen, maar in plaats daarvan naar de haven van Rotterdam zou varen en daar de containers zou lossen. De Nederlandse rechter heeft daarop verlof verleend om in de haven van Rotterdam beslag tot afgifte van de containers te leggen. Arpadis had echter in strijd met de waarheidsplicht verzuimd te vermelden dat (i) zij geen recht had op afgifte van de containers, en (ii) de Mackinac Bridge na Rotterdam zou doorvaren naar Antwerpen. Reden voor de rechtbank in Rotterdam om het beslag op te heffen, omdat de beslagrechter geen verlof zou hebben verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte als Arpadis de beslagrechter juist had voorgelicht.

Waarheidsvinding
Waarheidsvinding in de civiele procedure is geen doel op zichzelf. Het doel is om op adequate wijze, in een eerlijk proces en binnen een redelijke termijn geschillen tussen partijen te beslechten. Daarvoor is wel van belang dat de rechter met een bepaalde mate van zekerheid de voor de beoordeling van het geschil van belang zijnde feiten kan vaststellen. Voor het vaststellen van die feiten is de rechter in grote mate afhankelijk van de feiten die door partijen aan hem worden gepresenteerd.

Waarheidsplicht
Partijen handelen natuurlijk vanuit een tegengesteld belang. Toch rust op hen de verplichting alle feiten die van belang zijn voor de beslissing van de rechter volledig en naar waarheid aan te voeren. De waarheidsplicht. Dit betekent ook dat partijen (i) een getrouw en volledig beeld van het geschil moeten gegeven, (ii) feiten niet tegen beter weten in mogen ontkennen, en (iii) niet bewust een valse voorstelling van zagen mogen presenteren. Wordt de waarheidsplicht geschonden, dan beslist de rechter welke gevolgen daaraan worden verbonden.

Verzoek tot leggen van beslag
De waarheidsplicht rust op partijen in alle civiele procedures, zo ook in procedures waarin bij de rechtbank om verlof tot het leggen van conservatoir beslag wordt gevraagd. De rechtbank Rotterdam benadrukt dat de waarheidsplicht in dergelijke procedures zelfs nog klemmender is, juist omdat op verzoek van één partij conservatoir beslag wordt gelegd, in veel gevallen zonder de wederpartij daarover te horen. De beslaglegger is daar ook van op de hoogte.

Terug naar Arpadis
Ondanks dat het conservatoire beslag tot afgifte van de containers door de rechtbank is opgeheven, bleven de vijf containers met MMA toch beslagen. Arpadis had namelijk een week nadat het conservatoire beslag tot afgifte was gelegd, ook een conservatoir verhaalsbeslag op de containers gelegd. In het beslagverzoek dat aan die beslaglegging ten grondslag lag had Arpadis wél een feitelijk accurate beschrijving aan de beslagrechter gegeven. Dit verhaalsbeslag heeft de rechtbank niet opgeheven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Mirjam Klompenhouwer of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies