BASE Advocaten - The Litigation Firm

Hoger beroep: nieuwe ronde, ook oude kansen

Blogs 02 November 2017

Als een procedure in hoger beroep belandt schept dat voor beide partijen niet alleen nieuwe kansen, ook worden hun oude kansen nieuw leven ingeblazen. Althans, zo zou het moeten zijn. Het is aan gerechtshoven om dat te waarborgen. Vereenvoudigd en kort weergegeven is dat de slotsom van het arrest X/Encare B.V. dat de Hoge Raad vorige week wees (ECLI:NL:HR:2017:2790).

Aanleiding tot het arrest was een geschil tussen een privépersoon (X) en Encare naar aanleiding van een tussen hen gesloten koopovereenkomst. De koopovereenkomst zag op een perceel waarvan X 36% van de eigendomsrechten verwierf en Encare 64%. Op het perceel zou nieuwbouw worden gerealiseerd. De daaraan verwante bouwkosten zouden partijen delen in dezelfde verhouding als waarin de eigendomsrechten waren verdeeld. Naast de gezamenlijke investering verrichte X via zijn managementvennootschap ook nog werkzaamheden ten behoeve van Encare.

Toen Encare B.V. betaling van X’ aandeel in de bouwkosten verlangde, stelde X zich onder meer op het standpunt dat er een afspraak zou bestaan dat de bouwkosten zouden worden verrekend met de hem – vanwege zijn werkzaamheden voor Encare – toekomende management fee. Het bedrag aan management fee dat X niet had gefactureerd, strekte volgens hem tot mindering van de door hem verschuldigde bouwkosten.

De rechtbank stelde X in het gelijk voor zover hij een beroep deed op verrekening. Het hof ging daar niet in mee, wees het door X in eerste aanleg opgeworpen verrekeningsverweer af en besteedde verder weinig aandacht aan de overige verweren van X:

‘’Door [X] zijn voor het overige geen feiten of omstandigheden gesteld ten aanzien van hun aansprakelijkheid voor de bouwkosten, die op grond van de devolutieve werking van het appel aan de orde zouden moeten komen en tot een ander oordeel zouden kunnen leiden.’’

In cassatie draagt X aan dat hij naast het verrekeningsverweer ook andere (feitelijke) verweren had gevoerd in eerste aanleg. Door op die verweren niet inhoudelijk in te gaan zou het hof volgens X hebben miskend dat in hoger beroep ook de in eerste aanleg onbesproken gebleven stellingen van partijen gemotiveerd moeten worden beoordeeld (de zogeheten devolutieve werking van het appèl). De Hoge Raad bevestigt dat wezenskenmerk van het hoger beroep:

‘’Nu het hof […] het beroep van [X] op de verrekeningsafspraak alsnog verwierp, had het de overige door [X] aan zijn verweer ten grondslag gelegde, maar door de rechtbank onbesproken gelaten stellingen […] dienen te beoordelen. Dit heeft het hof niet, althans, ontoereikend gemotiveerd gedaan […].’’

Kortom, het hoger beroep vormt naar zijn aard niet (per definitie) een vervolg op de procedure in eerste aanleg, maar is onder omstandigheden ook een reprise daarvan. Stellingen die in eerste aanleg vanwege het oordeel van de rechtbank onbesproken konden blijven, moeten soms vanwege het (andersluidende of anders gegronde) oordeel van het hof in hoger beroep alsnog wél besproken worden. Dat gegeven is niet alleen voor gerechtshoven, maar zeker ook voor partijen en hun processtrategie van belang.

BASE heeft veel ervaring met procederen in hoger beroep en laat geen kansen onbenut. Neem voor meer informatie contact op met Max Luiten of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies