BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ingebrekestelling? Niet altijd vereist!

Nieuws 28 December 2017

Als hoofdregel geldt dat een schuldeiser verplicht is een ingebrekestelling te sturen als de schuldenaar de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, waarbij de schuldenaar een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Als nakoming binnen deze termijn uitblijft, treedt het verzuim in. In bepaalde gevallen kunnen het gedrag en de mededelingen van de schuldenaar er echter toe leiden dat geen ingebrekestelling nodig is om het verzuim te laten intreden.

Ingebrekestelling vereist?

In bepaalde gevallen is een ingebrekestelling niet vereist om het verzuim te laten intreden. Artikel 6:82 lid 2 ziet op het geval dat een schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of als uit de houding van de schuldenaar blijkt dat een aanmaning nutteloos zou zijn. In die gevallen kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat de schuldenaar voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld. Artikel 6:83 noemt drie gevallen waarin in zijn geheel geen ingebrekestelling nodig is om het verzuim te laten intreden. Het gaat kort gezegd om de volgende gevallen: - bij het verstrijken van een fatale termijn; - bij een verbintenis uit onrechtmatige daad of tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:74 lid 1 BW; - bij een mededeling van de schuldeiser waaruit afgeleid kan worden dat deze in de nakoming van de verbintenis tekort zal schieten.

Arrest

Op 15 december 2017 wees de Hoge Raad een arrest waarin het bovenstaande aan de orde komt. Twee partijen hadden in het kader van de verbouwing van een woning afgesproken dat de schuldenaar toezicht zou houden op de verbouwing. De schuldeiser stelde zich op het standpunt dat de schuldenaar het werk ondeugdelijk had uitgevoerd en vorderde onder meer schadevergoeding. Volgens de schuldenaar was echter nooit een aanmaning of ingebrekestelling aan hem verstuurd en was hij ook niet in de gelegenheid gesteld om eventuele gebreken te herstellen.

Had de schuldeiser een ingebrekestelling moeten sturen?

Het hof overwoog met verwijzing naar artikel 6:83 BW dat het verzuim zonder ingebrekestelling intreedt als de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. Dat de schuldenaar meende dat het werk deugdelijk was uitgevoerd op een moment dat nakoming nog mogelijk was, is echter onvoldoende. Volgens het hof kan dan in een dergelijk geval niet gezegd worden dat een ingebrekestelling daardoor bij voorbaat nutteloos moet worden beschouwd. Juist door de ingebrekestelling zou de schuldenaar ermee geconfronteerd worden dat het werk (volgens de schuldeiser) niet deugdelijk was uitgevoerd en zou de schuldenaar weten op welke onderdelen zijn prestatie tekort zou schieten en binnen welke termijn de gebreken hersteld moesten worden.

Deze overweging van het hof is enigszins verwarrend, nu het hof naar artikel 6:82 lid 2 BW (“of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn”) lijkt te verwijzen. De Hoge Raad overweegt dat het oordeel van het hof zo verstaan moet worden dat het hof op de voet van artikel 6:83 heeft onderzocht of de schuldeiser uit de mededeling van de schuldenaar moest afleiden dat deze in de nakoming van de op hem rustende verbintenissen zou tekortschieten. In dat geval zou een ingebrekestelling achterwege kunnen blijven. Dit was echter niet aan de orde, waardoor de schuldeiser in dit geval wel een ingebrekestelling had moeten sturen.

In de praktijk is het dus van belang goed te kijken of een ingebrekestelling nodig is om het verzuim te laten intreden. Het sturen van een goede ingebrekestelling kan veel problemen voorkomen. Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met Sanne Geldof of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies