BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wijzingen WNT per 1 januari 2018

Nieuws 05 January 2018
Op 3 juli 2017 gaven wij u een laatste update over de wijzigingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Wij presenteerden een overzicht van de wijzigingen van de Evaluatiewet WNT die per 1 juli 2017 in werking zijn getreden. In deze blog geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigen uit de Evaluatiewet WNT die per 1 januari 2018 in werking zijn getreden. Daarin nemen wij ook de belangrijkste wijzigingen in de Beleidsregels WNT 2018 en de Uitvoeringsregeling WNT mee.

1) Publicatieplicht
De openbaarmakingsverplichtingen zijn voortaan niet meer in de wet maar in de Uitvoeringsregeling WNT geregeld en op enkele onderdelen vereenvoudigd. Daarnaast geldt dat WNT-instellingen verplicht zijn de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet te publiceren voor een periode van tenminste zeven jaar (als onderdeel van de jaarrekening of desgewenst als apart document).

2) Geen verplichte dubbele verantwoording meer
Instellingen die onder de reikwijdte van de WNT en het Burgerlijk Wetboek (“BW”) vallen kunnen met ingang van de jaarrekening over kalenderjaar 2017 ervoor kiezen om de BW verantwoording van de bezoldigingsgegevens achterwege te laten.

3) Digitale meldplicht
De algemene digitale meldplicht vervalt. WNT-instellingen die zijn opgenomen in het WNT-register hoeven niet meer digitaal te melden. Alleen WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een vakminister met een eigen digitale meldtool dienen de WNT-gegevens nog digitaal te melden. Dit laatste geldt voor zorg-, onderwijs-, cultuur- en media instellingen en woningcorporaties.

4) Aanscherping personele reikwijdte WNT
Een topfunctionaris die tenminste twaalf maanden een topfunctie heeft vervuld en vervolgens een andere ‘niet-topfunctie’ gaat vervullen bij dezelfde rechtspersoon of instelling, blijft nog vier jaar aangemerkt als topfunctionaris. Het begrip ‘gewezen topfunctionaris’ is vervallen.

5) Anticumulatiebepaling
De WNT maximeert de totale bezoldiging uit functies als leidinggevende topfunctionaris bij verschillende WNT-instellingen tot het algemeen bezoldigingsmaximum, tenzij voor de betreffende topfunctionaris een uitzondering geldt.

6) Gesubsidieerde instellingen
Voor toepasselijkheid van de WNT op gesubsidieerde instellingen wordt niet langer uitgegaan van de verleende subsidie, maar de feitelijk in het boekjaar ontvangen subsidie.

7) Transitievergoeding geen ontslaguitkering
Artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2018 bepaalt (met terugwerkende kracht) dat de transitievergoeding waar een topfunctionaris recht op heeft op grond van artikel 7:673 BW, geen ontslaguitkering is in de zin van de WNT.

8) Afbouw overgangsrecht bij vrijwillige wijzigingen van de bezoldiging
In artikel 11a van de Beleidsregels WNT 2018 is een bepaling opgenomen die mogelijk nadelige gevolgen van het overgangsrecht voor gevallen waarin sprake is (geweest) van vrijwillige wijziging van de bezoldiging, voor de meest voorkomende gevallen wegneemt.

9) Vergoeding kosten outplacement en juridische bijstand behoren niet meer tot uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
In artikel 4 lid 3 Uitvoeringsregels WNT 2018 is bepaald dat de vergoeding van kosten van een outplacementtraject, van juridische bijstand of van financieel of pensioenadvies niet gerekend worden tot de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (gemaximeerd op EUR 75.000,-), indien (1) die vergoeding rechtstreeks dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemene bepaling van een CAO of een wettelijk voorschrift óf (2) de topfunctionaris de vergoeding aansluitend kan aanwenden op basis van een declaratie onder overlegging van bewijsstukken voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Tot slot: in onze vorige blog gaven wij aan dat de WNT 3 in de maak zou zijn. Het (nieuwe) kabinet heeft echter besloten het wetsvoorstel WNT 3 niet in te dienen. Dit wetsvoorstel is daarmee (voorlopig) van de baan.

Mocht u vragen hebben over de WNT neem dan contact op met Rob Sies of Marije Kuijer.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies