BASE Advocaten - The Litigation Firm

De AVG komt eraan. Uw bedrijf kan verplicht zijn een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen!

Blogs 11 January 2018
In eerdere blogs (lees hier  en hier) berichtten wij u al over de op handen zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening treedt vanaf 25 mei 2018 in werking en bepaalt vanaf dat moment het kader van privacywetgeving waaraan uw bedrijf moet voldoen.

Nederlandse wetgever publiceert Uitvoeringswet
Inmiddels heeft de Nederlandse wetgever de definitieve versie van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming gepubliceerd (UAVG). Uit de UAVG volgt dat de leemtes van de AVG in Nederland beleidsneutraal zullen worden ingevuld. Dit betekent dat de huidige privacyregels (van de Wet bescherming persoonsgegevens) in stand blijven indien deze in lijn zijn met de AVG.

De Functionaris voor Gegevensbescherming
Een onderwerp waar de AVG geen leemtes over laat bestaan is dat van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Nieuw ten opzichte van de bestaande privacywetgeving is dat het aanwijzen van een FG onder de AVG verplicht is in een aantal gevallen, namelijk:

  • wanneer de verwerking van persoonsgegevens wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan
  • wanneer de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker van persoonsgegevens hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die regelmatige en stelselmatige observatie van betrokkenen op grote schaal vergen, of
  • wanneer de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker van persoonsgegevens hoofdzakelijk belast is met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10 van de verordening.


Uit de bovenstaande gevallen, volgt dat in ieder geval alle overheidsinstanties een FG aan moeten stellen. Echter kunnen ook grote en kleine (particuliere) bedrijven verplicht zijn een FG aan te stellen indien zij betrokkenen (lees: klanten) regelmatig en stelselmatig observeren door bijvoorbeeld e-mail targeting of advertenties op basis van internetgedrag.

Wat doet de FG?
De AVG geeft een algemene omschrijving van de uiteindelijke taak van een FG. Onder deze taak vallen volgens de AVG onder andere de taak om de verwerkingsverantwoordelijke (lees: uw bedrijf) en verwerker te adviseren over hun wettelijke verplichtingen, toe te zien op de uitvoering daarvan, toe te zien op de naleving van de AVG en ook op te treden als contactpersoon met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie moet u als FG aanstellen?
Indien een bedrijf verplicht is een FG aan te stellen, dient zij dit volgens de AVG te doen op grond van zijn professionele kwaliteiten, waarmee met name wordt bedoeld zijn deskundigheid op het gebied van privacywetgeving en praktijk inzake gegevensbescherming. De FG hoeft geen personeelslid te zijn van een bedrijf en kan zijn taak ook op grond van een dienstverleningsovereenkomst verrichten. Wel moet een bedrijf te allen tijde de contactgegevens van de FG mededelen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aan welke formaliteiten moet u jegens de FG voldoen?
Nadat een bedrijf een FG heeft aangesteld legt de AVG een algemene zorgplicht op het bedrijf om de FG tijdig en naar behoren te betrekken bij alle aangelegenheden inzake bescherming van persoonsgegevens. De AVG verzekert de FG van een onafhankelijke positie binnen het bedrijf. Zo moet hij zijn taken kunnen vervullen zonder daarbij (uitgebreide) instructies te ontvangen.

Over de FG valt nog meer te zeggen en het aanstellen van de FG is beslist niet de enige nieuwe verplichting die de AVG aan uw bedrijf oplegt. Wij zullen u hierover blijven informeren. Wilt u in de tussentijd meer weten over de verdere implicaties van de AVG voor uw bedrijf of heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met het cluster Privacy van BASE Advocaten: Jan-Willem van Geen (sectie Arbeidsrecht), Joris Arts of Edwin de Jong (sectie Corporate & Commercial Litigation).

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies