BASE Advocaten - The Litigation Firm

De AVG komt eraan. Pas (extra) op met het verwerken van bijzondere persoonsgegevens!

Blogs 23 February 2018
In eerdere blogs (link) berichtten wij u al over de op handen zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (''AVG''). Deze verordening treedt vanaf 25 mei 2018 in werking en bepaalt vanaf dat moment het kader van privacywetgeving waaraan uw bedrijf moet voldoen.

De AVG geeft regels voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken. De AVG maakt hierbij een onderscheid tussen 'gewone' persoonsgegevens (voor uitleg hierover zie eerdere blogs) en 'bijzondere' categorieën van persoonsgegevens. Dit onderscheid is van groot belang, omdat voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (nog) strengere eisen gelden.


Bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens over gezondheid, genetische gegevens en gegevens waaruit ras, etnische afkomst en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt.

Verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken.
Op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens rust gezien hun gevoelige aard een algemeen verwerkingsverbod. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is dus verboden, tenzij er een specifieke wettelijke uitzondering van toepassing is.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, indien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van regels op het gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht of indien de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Voorbeeld van een wettelijke uitzondering: het Burgerservicenummer.
Een goed voorbeeld van een bijzonder persoonsgegeven is het Nationaal identificatienummer. Een nationaal identificatienummer is een bij wet vastgesteld uniek nummer. In Nederland is het bekendste nationale identificatienummer het Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer mag alleen worden gebruikt voor in de wet voorgeschreven doelen. Voor andere dan in de wet voor dit nummer genoemde doelen is het verwerken ervan niét toegestaan. Voorbeelden van wetten waarin het gebruik van het BSN is geregeld zijn de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer, de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg en de Wet persoonsgebonden nummers in het onderwijs.

Gevolgen van in strijd handelen met de AVG.
In bepaalde gevallen mag u als bedrijf dus bijzondere persoonsgegevens verwerken, maar hierbij bent u strak gebonden aan de AVG. Indien uw bedrijf in strijd met de AVG handelt, riskeert u hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 % van de (wereldwijde) jaaromzet van uw bedrijf (mocht dat laatste hoger uitvallen).

Daarnaast kan het in strijd handelen met de AVG leiden tot civiele procedures met betrokkenen die zich bijvoorbeeld op het standpunt stellen dat uw bedrijf in strijd heeft gehandeld met zijn of haar privacyrechten en dat daardoor schade is ontstaan.

Het is dus van groot belang dat u goed op de hoogte bent van de regels die de AVG vanaf 25 mei 2018 aan u oplegt. Wij zullen u over deze regels blijven informeren. Wilt u in de tussentijd meer weten over de verdere implicaties van de AVG voor uw bedrijf of heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met het cluster Privacy van BASE Advocaten: Jan-Willem van Geen (sectie Arbeidsrecht), Joris Arts of Edwin de Jong (sectie Corporate & Commercial Litigation).

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies