BASE Advocaten - The Litigation Firm

Als een werknemer disfunctioneert, mag de werkgever dan de thuiswerkdag intrekken?

Arbeidsrecht 03 April 2018
Het Hof Amsterdam heeft recent geoordeeld over de vraag of een werkgever van een werknemer mag verlangen voorlopig op vrijdag op kantoor te werken – vrijdag is in principe de thuiswerkdag van de werknemer - in verband met kritiek op het functioneren van de werknemer. Het Hof heeft deze vraag positief beantwoord. Voorgaande uitspraak roept de vraag op waar de grens ligt tussen de vrijheid van de werkgever om arbeidsvoorwaarden te kunnen wijzigen tegenover het door de werknemer verkregen recht op een arbeidsvoorwaarde. (Hof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2018:317).

Feiten
Het betrof een werknemer die sinds 2010 werkzaam was als redacteur bij een uitgever. Voorafgaand aan de indiensttreding zijn partijen overeengekomen dat de werknemer vanaf 1 juli 2010 op vrijdagen thuis mocht werken. In verband met kritiek op het functioneren van werknemer is in 2016 een verbeterplan opgesteld, maar dit heeft in de ogen van werkgever niet tot de gewenste verbetering geleid. Werkgever biedt de werknemer dan ook een beëindigingsovereenkomst aan, maar deze wordt niet geaccepteerd door werknemer. Vervolgens besluit werkgever nogmaals een verbetertraject te starten met werknemer, ditmaal voor de periode van april 2016 tot eind juni 2016. Afgesproken wordt dat werknemer gedurende de looptijd van het verbetertraject op vrijdag op kantoor zal werken in plaats van thuis. Op 11 juli 2016 – na afloop van het verbetertraject – informeert werknemer werkgever via de e-mail dat hij voorts weer thuis zal werken op vrijdag aangezien het verbetertraject is afgerond en het een arbeidsvoorwaarde betreft. Hier is de werkgever het echter niet mee eens en de werkgever deelt dan ook mee dat aanwezigheid op kantoor op vrijdag ‘vooralsnog tijdelijk’ wordt verlangd van de werknemer. Werknemer weigert echter op vrijdagen op kantoor te verschijnen, waarop werkgever over de vrijdagen dat hij niet op kantoor is verschenen geen loon betaalt.

Beoordeling
Het Hof oordeelt allereerst dat de afspraak omtrent het op vrijdag thuis kunnen werken kan worden aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde. Dit betekent echter niet dat deze arbeidsvoorwaarde nooit door de werkgever gewijzigd kan worden, dan wel dat de werknemer altijd aanspraak kan blijven maken op nakoming van deze afspraak.

De vraag of van de werknemer gevergd kan worden voorlopig op de vrijdagen op kantoor te werken moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria zoals neergelegd in het arrest Stoof/Mammoet. Hierbij spelen de volgende drie vragen een rol: 1) is er sprake van gewijzigde omstandigheden die aanleiding geven tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden; 2) is het voorstel van de werkgever redelijk, en; 3) kan aanvaarding van het redelijke voorstel in redelijkheid van de werknemer worden gevergd?

Het Hof heeft geoordeeld dat het voorstel van de werkgever om ‘vooralsnog tijdelijk’ op vrijdag op kantoor te werken, een redelijk voorstel was mede gelet op de kritiek die de werkgever al langere tijd had op het functioneren van werknemer en die heeft geleid tot het verbeterplan. Het voorstel was daarom niet onredelijk en de werknemer heeft bovendien geen specifiek belang genoemd voor het thuiswerken op de vrijdag anders dan dat hij daar rustig kon werken en daar over meer documentatie beschikte.

Wel heeft het Hof geoordeeld dat de werkgever gehouden is het loon te betalen over de vrijdagen dat de werknemer vanuit huis had gewerkt. Er was immers geen sprake van het niet verrichten van de ‘bedongen arbeid’ op deze betreffende dagen.

In de praktijk komt het vaak voor dat er discussie ontstaat tussen werkgever en werknemer over het wel of niet kunnen wijzigen van de arbeidsvoorwaarden. Heeft u ook vragen over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van uw werknemer? Neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies