BASE Advocaten - The Litigation Firm

Bestuurders opgelet! - mr. V.R.M. Appelman - 31/07/06

Blogs 01 July 2007

Een belangrijk motief voor het gebruik maken van een B.V. voor het voeren van de onderneming is de beperkte aansprakelijkheid. Bestuurders van een vennootschap lopen echter persoonlijk risico's indien zij hun taak niet behoorlijk vervullen. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement van een vennootschap.

Indien een bestuur van een vennootschap niet heeft voldaan aan de uit de wet voortvloeiende administratieplicht (1) of publicatieplicht (2), heeft het zijn taak niet behoorlijk vervuld. Als gevolg daarvan wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De consequentie daarvan is weer dat in beginsel iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort.

De curator van de failliete vennootschap verkeert in dergelijke gevallen ook bewijsrechtelijk in een comfortabele positie. De curator hoeft dan namelijk niet te bewijzen dat er onbehoorlijk bestuur bestaat, noch hoeft hij te bewijzen dat dat onbehoorlijk bestuur heeft geleid tot het faillissement. Het is aan de individuele bestuurder, om te bewijzen dat de onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur niet aan hém te wijten is én dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Dat bewijs zal voor een bestuurder doorgaans lastig en vaak onmogelijk te leveren zijn, met alle consequenties van dien voor hem en zijn privésituatie.

U dient zich, met betrekking tot deze bestuurdersaansprakelijkheid, voorts te realiseren dat met een bestuurder gelijk wordt gesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. Ook feitelijk leidinggevenden lopen op dit punt derhalve risico's!

Bestuurdersaansprakelijkheid is een belangrijk aandachtspunt. In een volgende bijdrage zal ik kort stilstaan bij de mogelijke externe aansprakelijkheid van bestuurders op grond van onrechtmatige daad, in gevallen waarin de vennootschap niet aan haar verplichtingen jegens een schuldeiser voldoet. Indien u vragen heeft over bestuurdersaansprakelijkheid neem dan contact op met mr. V.R.M. Appelman van BASE Advocaten.

(1) Het bestuur is verplicht om een dusdanige administratie van de vermogenstoestand van de rechtspersoon te voeren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.
(2) De rechtspersoon is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening na vaststelling, door nederlegging ervan ten kantore van het handelsregister.

Indien u vragen heeft over het bestuurdersaansprakelijkheid neem dan contact op met Virgil Appelman van BASE Advocaten.

Dit artikel is ook gepubliceerd op www.jongmkb.nl.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies