BASE Advocaten - The Litigation Firm

FRANCHISE: PROGNOSES, DE EUROPESE ERECODE EN NEDERLANDSE FRANCHISE CODE (HR 21-09-2018, ECLI:NL:HR:2018:1696).

Nederlands 25 September 2018
Inleiding
Vorige week vrijdag 21 september 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over franchise. De Hoge Raad heeft herhaald dat uit hetgeen redelijkheid en billijkheid eisen géén algemene regel voortvloeit dat een franchisegever een (aspirant) franchisenemer in de precontractuele fase moet inlichten omtrent de te verwachten omzet of winst (HR Paalman/Lampenier (2002)). Ook herhaalt de Hoge Raad de regels over de aansprakelijkheid voor kort gezegd onjuiste (omzet)onderzoeken (HR Street-One (2007)). Wat wij in het bijzonder aanstippen is het oordeel van de Hoge Raad dat de Europese Erecode inzake Franchising niet zonder meer kan worden aanvaard als een "in Nederland levende rechtsovertuiging'' bedoeld in artikel 3:12 BW. Daarom bestond ook op basis daarvan géén algemene verplichting voor de franchisegever om in de precontractuele fase alle beschikbare informatie aan de franchisenemer te verstrekken. Wat betekent dit arrest voor de rol van de Europese Erecode en de daarop gebaseerde Nederlandse Franchise code (''NFC'')?

Achtergrond
In cassatie stelde de franchisenemer dat voor de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, de in de Europese Erecode neergelegde afspraken en verplichtingen moeten worden aangemerkt als “in Nederland levende rechtsovertuigingen” bedoeld in artikel 3:12 BW. Volgens de franchisenemer volgt uit de Europese Erecode een algemene verplichting voor de franchisegever om in de precontractuele fase “alle informatie en overige gegevens” aan (aspirant) franchisenemers te verstrekken. Hiervoor is het volgens de franchisenemer niet vereist dat tussen partijen is of wordt gerefereerd aan de Europese Erecode. De Hoge Raad vindt dit niet. Volgens de Hoge Raad kunnen de in de Europese Erecode neergelegde afspraken niet zonder meer worden aangemerkt als “in Nederland levende rechtsovertuigingen” bedoeld in art. 3:12 BW.

Resterende rol de Europese Erecode en NFC?
Is hiermee de rol van de Europese Erecode en de daarop gebaseerde NFC uitgespeeld? Die conclusie gaat te ver. Beiden beogen breed gedragen opvattingen over goed franchisenemer- en franchisegeverschap neer te leggen in gedragsnormen. Zo is in de NFC neergelegd dat aan (aspirant) franchisenemers binnen een redelijke termijn correcte en zo volledig mogelijke informatie wordt verstrekt (artikel 3.4 NFC). De wettelijke verankering van de NFC is (in ieder geval tijdelijk) van de baan. Hartlief betoogt in zijn conclusie bij het arrest dat de NFC nog steeds een rol kan spelen bij de inkleuring van algemene leerstukken met betrekking tot franchise. De AG overweegt dat niet uitgesloten is dat bij toepassing van algemene leerstukken inkleuring door een regeling als de NFC (of de Europese Erecode?) plaatsvindt, (1) direct omdat deze eventueel door betrokkenen van toepassing is verklaard, maar (2) mogelijk ook indirect via art. 6:2 jo. 3:12 BW of langs de weg van het ongeschreven recht in art. 6:162 BW (de zorgvuldigheidsnorm). Daarmee is niet gezegd dat een enkel schenden van de NFC meteen ook onzorgvuldig en onrechtmatig is.

Conclusie
De Hoge Raad bevestigt zijn jurisprudentie. Daarnaast leiden wij uit het arrest af dat de rol van de Europese Erecode en de NFC niet is uitgespeeld, maar de lat voor een beroep op de bepalingen hieruit hoog is en dat zo’n beroep altijd vergezeld moet worden van een beroep op de bijzondere omstandigheden van het geval. Het zou goed zijn als de wetgever in de toelichting op het komende wetsvoorstel ook specifiek ingaat op de rol van de Europese Erecode en de NFC, bijvoorbeeld door de lijn van Hartlief te bevestigen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met de franchise specialisten van BASE Advocaten: Joris Arts, Thomas Faaij en Edwin de Jong.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies