BASE Advocaten - The Litigation Firm

Waar is de ondernemingsraad van Ryanair?

Nieuws 02 November 2018
Er is momenteel veel aandacht voor het gevecht dat de piloten van Ryanair moet voeren tegen hun werkgever om hun basis in Eindhoven open te houden en overplaatsing naar een andere luchthaven te voorkomen. De piloten zijn naar de rechter gestapt om Ryanair een halt toe te roepen. Dit met succes, al lijkt het erop dat Ryanair zijn eigen weg blijft bewandelen. De vraag die opkomt is waarom er hier geen ondernemingsraad is die zich tegen de gang van zaken verzet. In deze blog zal bij die vraag worden stilgestaan.

 

Het geschil tussen de piloten en Ryanair in een notendop

De piloten kregen 1 oktober jl. van Ryanair te horen dat de basis in Eindhoven gesloten zal worden en dat zij per 5 november 2018 zouden worden overgeplaatst naar buitenlandse luchthavens. Daarop zijn de piloten naar de rechter gestapt voor een spoedprocedure. Ryanair heeft hierin kort gezegd gesteld dat zij het besluit tot overplaatsing kon nemen op basis van de arbeidsovereenkomst die zij met de piloten is aangegaan. Volgens Ryanair zijn er bedrijfseconomische omstandigheden waardoor het voor haar heel belangrijk is de basis in Eindhoven te sluiten en het personeel over te plaatsen. De rechter acht die omstandigheden niet aannemelijk. Verder gaf Ryanair er volgens de rechter geen blijk van rekening te houden met de belangen van de piloten, terwijl de overplaatsing voor hen heel ingrijpend is. De rechter heeft bovendien geoordeeld dat met het besluit tot sluiting van de basis Ryanair misbruik maakt van haar bevoegdheid. Dit omdat het er volgens de rechter alle schijn van heeft dat het besluit is genomen als sanctie op eerdere stakingsacties en niet om bedrijfseconomische redenen. Ryanair kondigde namelijk in een brief aan dat zij de basis in Eindhoven zal sluiten als er een volgende stakingsactie zou komen. Al met al mogen de 16 piloten nu niet worden overgeplaatst naar het buitenland. Het betreft echter een voorlopige voorziening en Ryanair heeft al kenbaar gemaakt toch tot sluiting van de basis in Eindhoven over te gaan.

De rol van de ondernemingsraad

Besluiten zoals nu door Ryanair genomen, zijn bij uitstek besluiten waar normaal gesproken de ondernemingsraad bij betrokken zou moeten worden. De ondernemingsraad moet immers in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen over elk door de ondernemer voorgenomen besluit tot bijvoorbeeld de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of een wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent. Een dergelijk advies moet op dusdanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het nemen van het besluit. Wanneer vervolgens blijkt dat de ondernemer de ondernemingsraad niet op juiste wijze heeft betrokken, of de ondernemer in de ogen van de ondernemingsraad een besluit heeft genomen dat hij bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid had kunnen nemen, kan de ondernemingsraad zich tot de Ondernemingskamer van het hof Amsterdam wenden. De Ondernemingskamer kan vervolgens onder meer de ondernemer de verplichting opleggen om het besluit in te trekken en de gevolgen ongedaan te maken. Daarnaast kan de Ondernemingskamer een verbod opleggen om handelingen te verrichten ter uitvoering van het besluit. Niet-nakoming van een gebod of bevel van de Ondernemingskamer is een economisch delict. Op deze overtreding staat onder meer een hechtenis van ten hoogste zes maanden. De Ondernemingskamer kan ook een dwangsom verbinden aan een door haar opgelegd bevel of verbod.

Een bevel of verbod van de Ondernemingskamer legt een ondernemer dus niet makkelijk naast zich neer. Zelfs Ryanair waarschijnlijk niet. Bovendien geldt dat de Ondernemingskamer erop is ingericht dat zij snel kan handelen bij een spoedeisend belang. Waarom horen we dan in onderhavige kwestie niets van de ondernemingsraad van Ryanair? Het antwoord is waarschijnlijk heel eenvoudig: er lijkt geen ondernemingsraad te zijn. Mogelijk een gemiste kans voor het personeel van Ryanair. "Mogelijk" omdat het maar de vraag is of Ryanair verplicht is een ondernemingsraad in te stellen.

De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, is op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Daarbij is van belang dat het begrip "onderneming" breed is. Iedere in Nederland als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht, is een onderneming in de zin van de WOR. Het begrip onderneming onder de WOR wijkt dus af van het normale spraakgebruik. Het hoeft geen rechtspersoon te zijn. Het gaat erom dat het organisatorische verband zich naar buiten als zelfstandig presenteert door bijvoorbeeld zelf producten of diensten rechtstreeks in het maatschappelijk verkeer te brengen. Daarnaast geldt dat er sprake moet zijn van een groep personen die onder bepaalde leiding en op een bepaalde locatie dient samen te werken (een organisatorisch verband).

Of "Ryanair Eindhoven" als onderneming in de zin van de WOR kwalificeert, is maar zeer de vraag. Daarnaast is het onduidelijk hoeveel personen er werkzaam zijn in Eindhoven en of dit op grond van een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in de WOR is. Het lijkt echter voor het personeel dat vanuit Eindhoven werkt en daar ook zou willen blijven werken, wel de moeite waard om dit te onderzoeken. Via een ondernemingsraad zou het personeel immers een vinger in de pap kunnen krijgen bij de besluitvorming van Ryanair.

Meer weten? Neem dan contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies