BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nieuw recht OR aangaande beloning bestuur

Nieuws 07 January 2019
Als je iemand zonder omwegen vraagt wat hij of zij verdient, dan leidt dat doorgaans tot een wat ongemakkelijke situatie. Over het algemeen vindt men het niet prettig om hierover te praten; iemands salaris voelt zeer privé. Werknemers mogen deze informatie in principe ook gewoon voor zichzelf houden. Maar dit geldt zeker niet voor iedereen. Zo zijn topfunctionarissen in de (semi)publieke sector bijvoorbeeld gebonden aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), op grond waarvan hun beloning is genormeerd en openbaar wordt gemaakt. Ook binnen de private sector zien we de afgelopen jaren een beweging waarbij er steeds kritischer gekeken wordt naar de beloning van de topfunctionarissen. Per 1 januari 2019 is nu ook de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in dit kader weer gewijzigd waardoor de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloning van bestuurders verder zijn uitgebreid.

Per 1 januari 2019 dient in de onderneming waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, ten minste eenmaal per jaar in een overlegvergadering de beloning van de bestuurders te worden besproken. Het doel van deze wetswijziging is een betere bewustwording binnen organisaties inzake het verschil in beloning tussen top en werkvloer.

De ondernemer van een grote onderneming (ten minste 100 werknemers) was overigens al sinds 1 september 2006 verplicht om ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk informatie te verstrekken over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het bestuur. Vaak bleef het echter hierbij. Een discussie over de hoogte van de beloning en de wijze waarop deze zich verhoudt tot de rest van het salarishuis bleef veelal achterwege. Het betreft immers een gevoelig onderwerp dat een ondernemingsraad niet snel zelf zal agenderen. De wetgever wil met deze wetswijziging dan ook bevorderen dat de ondernemer actief verantwoording aflegt over de beloning van het bestuur en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. Vanaf 1 januari 2019 dient dit dus tijdens een overlegvergadering te worden besproken. Met “slechts” het verstrekken van een globaal overzicht van de beloning van het totale bestuur, kan de ondernemer niet meer wegkomen. De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn hiermee dus weer (iets) verder uitgebreid.

Daarbij moet worden bedacht dat de ondernemingsraad het recht heeft om voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken over aangelegenheden die tijdens een overlegvergadering besproken dienen te worden. Dit laatste kan de ondernemingsraad tijdens de overlegvergadering doen, maar ook daarbuiten. Een dergelijk (initiatief)voorstel moet schriftelijk en voorzien van een toelichting aan de ondernemer worden voorgelegd. Vervolgens dient de ondernemer het voorstel tijdens een overlegvergadering met de ondernemingsraad te bespreken en hier een besluit over te nemen. Dit besluit dient de ondernemer schriftelijk en met redenen omkleed aan de ondernemingsraad te sturen. Tegen een dergelijk besluit staat geen beroep in de zin van artikel 26 WOR open. Wel kan de ondernemingsraad zich tot de kantonrechter wenden als de ondernemer niet serieus op het voorstel van de ondernemingsraad ingaat. Dit laatste kan de ondernemingsraad overigens ook doen wanneer de ondernemer weigert om openheid van zaken te geven aangaande de beloning van het bestuur.

Het is vaak niet eenvoudig om te bepalen of een bepaald onderwerp nu wel of niet aan de ondernemingsraad moet worden voorgelegd en welke stappen een ondernemingsraad kan nemen wanneer hij vermoedt dat zijn rechten niet worden gerespecteerd.

Indien u hier als ondernemer of als ondernemingsraad vragen over heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies