BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wanneer kan de verhuurder van bedrijfsruimte een bankgarantie inroepen?

Blogs 11 January 2019
Bij het sluiten van een huurovereenkomst wordt meestal overeengekomen dat de huurder een bankgarantie moet stellen of een waarborgsom moet storten. Ook in de veelgebruikte model huurcontracten van de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een dergelijke bepaling opgenomen. De vraag rijst echter wanneer de verhuurder aanspraak kan maken op de bankgarantie of waarborgsom. Het Gerechtshof Amsterdam deed uitspraak  op 11 september 2018.

Volgens de Algemene Bepalingen bij de ROZ modellen huurovereenkomst kantoorruimte en winkelruimte dient de door een huurder te stellen bankgarantie dan wel te storten waarborgsom “als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichting uit de huurovereenkomst”. Het Gerechtshof Amsterdam geeft opheldering over de vraag wanneer een huurder zijn verplichtingen niet juist nakomt.

Op grond van de huurovereenkomst heeft huurder een bankgarantie gesteld ten behoeve van verhuurder. Op de huurovereenkomst zijn de Algemene Bepalingen ROZ van toepassing. Op enig moment ontstaat tussen huurder en verhuurder een geschil over wat zij over en weer van elkaar te vorderen hebben. Verhuurder meent een openstaande vordering te hebben op huurder en wint de volledige bankgarantie uit. Huurder stapt daarop naar de rechter en vordert een verklaring voor recht dat verhuurder onrechtmatig heeft gehandeld door de bankgarantie in te roepen. Ook vordert zij terugbetaling van het ingewonnen bedrag. Huurder legt daaraan ten grondslag dat verhuurder onrechtmatig de bankgarantie zou hebben ingeroepen nu niet verhuurder van huurder een bedrag te vorderen had maar andersom. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen, waarna huurder in hoger beroep gaat.

Het hof stelt vast dat het gaat om de vraag of verhuurder onrechtmatig heeft gehandeld door de bankgarantie in te roepen en dat het bij beantwoording van die vraag erom gaat of verhuurder op het moment van inroepen wist of redelijkerwijs moest weten dat de door haar gestelde vordering op huurder ongegrond was. Wanneer sprake is van een huurachterstand, dan is dat op zich al voldoende om de bankgarantie in te roepen. Als dan achteraf geconcludeerd moet worden dat het bedrag waarvoor de bankgarantie is ingeroepen niet (geheel) juist is, dan leidt dat nog niet tot de conclusie dat sprake is van onrechtmatig handelen. Wel is er dan mogelijk sprake van een (gedeeltelijk) onverschuldigde betaling. Het ligt op de weg van huurder te onderbouwen waarom verhuurder destijds – en dus niet achteraf – wist of moest weten dat haar vorderingen onjuist waren. Nu huurder dat in dit geval heeft nagelaten, worden haar vorderingen afgewezen.

Kortom, het opnemen van een bankgarantie of waarborgsom in de huurovereenkomst is voor de verhuurder een effectief middel om zekerheid te verkrijgen voor eventuele betalingsachterstanden van huurder in de toekomst. De zekerheden kunnen rechtmatig worden ingewonnen wanneer verhuurder op het moment van inwinnen niet weet of behoort te weten dat haar vorderingen onjuist zijn. Let echter wel op dat het moet gaan om verplichtingen uit de huurovereenkomst. Niet elke achterstand rechtvaardigt daarom inwinning.

Wilt u weten of u rechtmatig een bankgarantie kan inroepen? Of wilt u uw huurovereenkomsten laten toetsen waar het gaat om garantiebepalingen? Neem dan contact op met Frank van den Boomgaard.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies