BASE Advocaten - The Litigation Firm

De kameleon van het arbeidsrecht: de Deliveroo-bezorger

Nieuws 21 January 2019
Eerder dit jaar hebben wij u laten weten dat de Deliveroo-bezorger geen werknemer is. In die  zaak oordeelde de kantonrechter, in tegenstelling tot het standpunt van de bezorger, dat er sprake was van een overeenkomst van opdracht. De kantonrechter heeft daarbij voornamelijk gekeken naar (1) de intentie van partijen en (2) hoe er feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

Nog geen half jaar later heeft de kantonrechter een andersluidend oordeel afgegeven in twee (zaak 1 en zaak 2) zaken die door de FNV zijn aangespannen: de Deliveroo-bezorgers zijn wel werknemers. De kantonrechter oordeelde ook dat Deliveroo onder de cao beroepsgoederenvervoer valt.

Wat is er precies geoordeeld?
Deliveroo besloot in 2018 om de arbeidsovereenkomsten met de bezorgers niet te verlengen. De bezorgers konden door middel van een partnerovereenkomst als ZZP’er verder. De kantonrechter heeft de partnerovereenkomst en de feitelijke uitvoering ervan naast de wettelijke voorwaarden van een arbeidsovereenkomst gelegd. In de wet staat dat een arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de verhouding tussen de Deliveroo en de bezorgers met de invoering van de nieuwe contractvorm niet wezenlijk is veranderd. De partnerovereenkomst is een standaardcontract dat volledig en eenzijdig door Deliveroo is opgesteld en welke niet onderhandelbaar is. Volgens de rechter is er nog altijd sprake van een gezagsverhouding. De bezorgers mogen weliswaar zelf bepalen of zij wel of niet een opdracht aannemen, maar de vrijheid die de bezorgers in de praktijk zouden hebben zou aanzienlijk minder groot zijn dan de partnerovereenkomst zou suggereren. Weigering of minder beschikbaar zijn heeft immers gevolgen voor nieuwe opdrachten en bonussen. De bepaling omtrent de mogelijkheid om jezelf te laten vervangen blijkt in de praktijk inhoudsloos. Ten aanzien van het loonbegrip oordeelde de kantonrechter dat ondanks het gegeven dat de vergoeding van de bezorgers in de partnerovereenkomst hoger ligt dan het minimumloon en dat deze vergoeding per concrete prestatie wisselt, er sprake is van loon. Er speelde hier met name mee dat de vergoeding niet dusdanig hoger lag dan het minimumloon, dat daarmee een opdrachtovereenkomst zou kunnen worden aangenomen. De kantonrechter oordeelde over het kenmerk ‘gedurende een zekere tijd’ ook in het nadeel van Deliveroo. Volgens de kantonrechter is het denkbaar dat niet voldaan wordt aan het verrichten van arbeid gedurende een zekere tijd omdat een gering aantal bezorgingen wordt uitgevoerd. Het is ook aannemelijk dat koeriers het werk om gaan zetten in bedrijfsuitoefening, waardoor het karakter van de arbeidsovereenkomst steeds meer op de achtergrond verdwijnt. De kantonrechter oordeelt hier echter dat dit uitzonderingsgevallen betreft en wijst deze argumenten van de hand.

Waarom is deze uitspraak zo belangrijk?
Deze uitspraak heeft (mogelijk) verstrekkende gevolgen omdat de Deliveroo-bezorgers hierdoor aanspraak kunnen maken op een arbeidsovereenkomst. Dit geldt mogelijk ook voor andere platformbedrijven zoals Helpling met zijn schoonmakers en Uber met zijn chauffeurs. Vooral bij Uber wordt het werk op vergelijkbare wijze als Deliveroo verdeeld.

Er zijn belangrijke verschillen tussen platformwerkers en werknemers. Door de platformwerker niet in dienst te nemen hoeven de platformwerkgevers bijvoorbeeld geen werkgeverspremies af te dragen, bij ziekte geen loon te betalen en geen minimumloon te garanderen.

En wat is het verschil tussen de eerdere uitspraak van de kantonrechter en de nieuwe twee uitspraken?
In de eerdere zaak van de Deliveroo-bezorger keek de rechter naar de persoonlijke situatie van de bezorger. Het ging om een student die weinig werkzaamheden voor Deliveroo verrichte en zelf van contract veranderde. In deze twee nieuwe zaken keek de rechter naar de werkomstandigheden in het algemeen.

En nu?
Met deze laatste twee uitspraken kunnen de Deliveroo-bezorgers een beroep doen op een arbeidsovereenkomst. Dat brengt met zich mee dat zij, met terugwerkende kracht, in plaats van een variabele vergoeding per bestelling, een minimumloon kunnen krijgen. Conform de cao bouwen de bezorgers pensioen op, krijgen ze doorbetaald bij ziekte en vakantie en zijn zij verzekerd.

Deze uitspraken hebben voor de bezorgers – mogelijk – ook ongewenste effecten. Zij kunnen door het bestaan van een arbeidsrelatie hun flexibiliteit verliezen. Te denken valt aan de mogelijkheid van Deliveroo om aan ‘haar werknemers’ eisen stellen over bijvoorbeeld wanneer zij moeten werken.

Deliveroo heeft te kennen gegeven in beroep te gaan tegen de uitspraken. Zij heeft aangegeven dat de prioriteit bij de bezorgers zit in de flexibiliteit van het werken als zelfstandige. Ook geeft zij aan dat de rechter niet meegenomen zou hebben hoe de bezorgers in de praktijk werken. Ten aanzien van Helping is inmiddels ook bekend dat FNV een rechtszaak is begonnen. En tegen Uber is een rechtszaak in voorbereiding. Zo te zien zal de platformwerker mogelijk nog een aantal keer van kleur verschieten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Gizem den Ouden of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies