BASE Advocaten - The Litigation Firm

Regeling compensatie transitievergoeding treedt 1 april 2020 in werking

Nieuws 28 February 2019
Eerder dit jaar schreven wij een blog over de conceptregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In juli 2018 was de Regeling compensatie transitievergoeding al aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Eergisteren, op 26 februari jl., is de Regeling compensatie transitievergoeding ook daadwerkelijk gepubliceerd in de Staatscourant. De Regeling treedt definitief op 1 april 2020 in werking.


Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie van de transitievergoeding vragen indien zij de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer beëindigen of indien zij de arbeidsovereenkomst hebben beëindigd vanaf 1 juli 2015.

In de regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Uit de regeling volgt dat de aanvraag in ieder geval zal worden afgewezen indien deze wordt ingediend:

a. voordat de volledige vergoeding in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer is verstrekt; of

b. indien meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de werkgever de vergoeding aan de werknemer heeft verstrekt.

Voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers aan wie een transitievergoeding is verstrekt in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 geldt de hierboven onder b genoemde voorwaarde niet. Wel geldt dat de aanvraag voor 1 oktober 2020 moet zijn ingediend bij het UWV. Het UWV beslist dan binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag.

In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan de informatie die het UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende documenten:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • indien de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
  • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon;
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding.


Met de regeling wordt beoogd bij werkgever drempels weg te nemen voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden. Werkgevers kiezen er op dit moment veelal voor om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers niet te beëindigen om zo te voorkomen dat de transitievergoeding betaald moet worden. Dit terwijl de werknemers geen salaris meer ontvangen. Vanaf 1 april 2020 kan aan deze gang van zaken een einde komen. Goed nieuws voor de werknemer maar óók voor de werkgever, want aan het slapend dienstverband kleven ook risico's voor de werkgever. Denk daarbij aan het claimen van passende arbeid, de aanhoudende re-integratieverplichtingen, jubileumuitkeringen en een verhoogde transitievergoeding.

Mocht u niet willen wachten tot 1 april 2020 maar nu al afscheid willen nemen van een werknemer met een slapend dienstverband, dan is dat mogelijk. Hier kunt u dan vanaf 1 april 2020 voor worden gecompenseerd door het UWV. Wij adviseren wel om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding goed te bewaren. Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies