BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ondernemingsraad heeft mogelijk adviesrecht inzake beëindigingsovereenkomst bestuurder

Nieuws 04 March 2019
Het ontslag van een bestuurder komt in de praktijk vaak tot stand doordat er tussen partijen een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten. Een dergelijke beëindiging met wederzijds goedvinden wordt doorgaans achter de schermen uit onderhandeld. Niet vergeten mag echter worden dat ook de ondernemingsraad mogelijk bij dit proces betrokken moet worden.

In artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat de ondernemingsraad door de ondernemer in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming. Dit advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Voor lange tijd werd algemeen aangenomen dat er bij een voornemen om afscheid te nemen met wederzijds goedvinden, geen rol was weggelegd voor de ondernemingsraad. Ook niet als het initiatief hiervoor van de ondernemer afkomstig was. De wetsgeschiedenis wees daar volgens velen op.

In de wetsgeschiedenis staat echter alleen dat het begrip “ontslag” in de zin van artikel 30 WOR moet worden geïnterpreteerd als een onvrijwillig ontslag. Wie werkzaam is in de ontslagpraktijk weet dat een beëindiging met wederzijds goedvinden vaak ook als een onvrijwillig ontslag kan worden aangemerkt. Want hoewel de bestuurder uiteindelijk instemt met zijn of haar ontslag, is het vaak niet de keuze van de bestuurder om het dienstverband te doen eindigen. Vaak wordt ingezien dat het vasthouden aan het dienstverband de bestuurder niet verder zal brengen. Uiteindelijk kiest de bestuurder dan eieren voor zijn geld, van een vrijwillig ontslag is echter eigenlijk geen sprake.

Een voornemen om over te gaan tot een ontslag van een bestuurder met wederzijds goedvinden, valt in die situatie dan ook mogelijk onder de reikwijdte van artikel 30 WOR. De Ondernemingskamer heeft in de Eneco-uitspraak (OK 18 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2488) dit ook bevestigd. Als de gang van zaken grote vergelijkenis vertoont met een voorgenomen ontslag als bedoeld in artikel 30 WOR, dan dient het voorgenomen ontslag aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd, aldus de Ondernemingskamer. In de literatuur wordt deze overweging van de Ondernemingskamer wel beperkt uitgelegd. Dit mogelijk ten onrechte. De Ondernemingskamer hecht er immers grote waarde aan dat procedures juist worden gevolgd en de rechten van de ondernemingsraad niet worden uitgehold. Wanneer de ondernemer voornemens is een bestuurder te ontslaan en hij verwacht dat de bestuurder dit niet zal ervaren als een vrijwillig ontslag, dan dient de ondernemer dit voor advies aan de ondernemingsraad voor te leggen. Of de ondernemer dat ontslag eenzijdig wil bewerkstelligen of dat wil doen door middel van een aanbod dat de bestuurder uiteindelijk niet zal weigeren, dient voor de medezeggenschap geen verschil te maken. Het verschil tussen wel of geen adviesrecht lijkt enkel gezocht te moeten worden in het onderscheid tussen wel of geen vrijwillig ontslag.

Voor een ondernemer zal het niet altijd eenvoudig zijn om van te voren te bepalen waar het op zal uitdraaien, een vrijwillig of een onvrijwillig ontslag. Als de ondernemer de voorkeur geeft aan een beëindiging met wederzijds goedvinden, dan doet hij er gelet op het voorgaande dan ook goed aan om in dat voorstel de voorwaarde op te nemen dat een en ander nog afhankelijk is van het advies van de ondernemingsraad. Op het moment dat namelijk sprake blijkt te zijn van een onvrijwillig ontslagsituatie, dient het advies van de ondernemingsraad nog van wezenlijke invloed te kunnen zijn.

Tot slot is het in dit kader van belang op te merken dat artikel 30 WOR niet alleen van toepassing is op statutaire bestuurders, maar op alle werknemers die aangemerkt kunnen worden als een bestuurder in de zin van de WOR. Alle personen dus die alleen of tezamen met anderen in de onderneming de hoogste zeggenschap uitoefenen bij de leiding van de arbeid. Een filiaalmanager kan dus bijvoorbeeld ook bestuurder zijn in de zin van de WOR.

Het is vaak niet eenvoudig om te bepalen of een bepaald onderwerp nu wel of niet aan de ondernemingsraad moet worden voorgelegd en welke stappen een ondernemingsraad kan nemen wanneer hij vermoedt dat zijn rechten niet worden gerespecteerd.

Indien u hier als ondernemer of als ondernemingsraad vragen over heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies