BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgevers wakker worden! Een slapend dienstverband lijkt in strijd met goed werkgeverschap.

Nieuws 01 April 2019
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft op 28 maart jl. een opmerkelijk vonnis gewezen met betrekking tot de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Ondanks dat nergens in de wet is bepaald dat een werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen, lijkt de mogelijkheid om het dienstverband van de werknemer slapend te houden (om zo te voorkomen dat de transitievergoeding betaald moet worden) niet langer vanzelfsprekend.

In de betreffende casus gaat het om een terminaal zieke werkneemster die sinds 8 februari 2016 arbeidsongeschikt is. De werkneemster was sinds 1 januari 2014 werkzaam als statutair bestuurder bij de stichting, maar in verband met haar arbeidsongeschiktheid is zij op 14 februari 2017 ontslagen als statutair bestuurder. Dit heeft tot gevolg dat haar arbeidsovereenkomst feitelijk een lege huls is geworden. De betreffende werkneemster bereikt bovendien op 5 september 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd, waardoor haar arbeidsovereenkomst dan van rechtswege zal eindigen (zonder toekenning van de transitievergoeding). Reden voor werkneemster om te vorderen dat haar arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt opgezegd onder toekenning van de transitievergoeding.

In het vonnis stond de vraag centraal of een slapend dienstverband – met de komst van de Wet compensatie transitievergoedingen – nog steeds geoorloofd is. Ten aanzien daarvan heeft de Voorzieningenrechter geoordeeld dat de werkgever gezien de feitelijke situatie en omstandigheden, uit hoofde van goed werkgeverschap, gehouden is tot opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Een slapend dienstverband was volgens de Voorzieningenrechter dus niet geoorloofd, met betaling van de transitievergoeding van EUR 150.067 bruto tot gevolg.

Opmerkelijk aan het vonnis is dat het afwijkt van de in de literatuur en rechtspraak heersende leer, waarbij wordt aangenomen dat i) geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten indien werkgever bij een slapende arbeidsovereenkomst niet tot ontslag overgaat zodat de werknemer een transitievergoeding misloopt en, ii) dat de werkgever ook niet op grond van zijn verplichtingen als goed werkgever verplicht kan worden over te gaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. De Voorzieningenrechter verwijst in zijn oordeel onder meer naar de Wet compensatie transitievergoedingen en de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever. Hieruit volgt volgens de Voorzieningenrechter dat het niet langer vol te houden is dat het in stand laten van een slapend dienstverband geen strijd met het goed werkgeverschap kan opleveren. Wel wordt expliciet aangegeven dat de vraag of een slapend dienstverband in strijd is met goed werkgeverschap afhankelijk is van de omstandigheden van het geval.

De werkgever voert als verweer aan dat er nog geen volstrekte zekerheid is dat de transitievergoeding daadwerkelijk gecompenseerd zal worden door het UWV. Ten aanzien daarvan merkt de Voorzieningenrechter op dat deze stelling geen doel treft omdat de wet inmiddels is aangenomen, de datum van inwerkingtreding is vastgesteld en de regeling compensatie transitievergoeding ook is vastgesteld. Het moeten voorschieten van de transitievergoeding (pas na 1 april 2020 kan aanspraak worden gemaakt op de compensatie door het UWV) levert geen zwaarwegend belang op voor het laten voortduren van het slapende dienstverband. Met andere woorden: de argumenten van de werkgever winnen het niet van de plicht van de werkgever om het dienstverband te beëindigen uit hoofde van het goed werkgeverschap.

Hoewel uit het vonnis nog geen echte conclusies te trekken zijn (het gaat in de casus immers om een uitzonderlijk geval met zeer specifieke feiten en bovendien betreft het een oordeel van één Voorzieningenrechter) doorbreekt de Wet compensatie transitievergoeding mogelijk wel de heersende leer. Voor werkgevers kan het onder bepaalde omstandigheden lastiger worden om een dienstverband slapend te houden. Werknemers lijken zich met meer succes te kunnen gaan beroepen op strijd met het goed werkgeverschap. Of de heersende leer inderdaad doorbroken is kan nu nog niet gezegd worden.

Wij houden de ontwikkelingen in ieder geval nauwlettend in de gaten. Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies