BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vakantiedagen vervallen na de vervaltermijn. Of toch niet?

Nieuws 18 April 2019
Wanneer een werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd heeft opgenomen, dan vervallen deze dagen. Dit is in artikel 7:640a BW bepaald. Voor dit jaar betekent dit dat de wettelijke vakantiedagen die in 2018 zijn opgebouwd, op 1 juli 2019 vervallen.

Of toch niet? De wet bepaalt dat bij een cao of bij een schriftelijke overeenkomst ten gunste van de werknemer een ruimere vervaltermijn kan worden overeengekomen. En wanneer de werknemer niet redelijkerwijs in staat was om de vakantiedagen op te nemen, dan vervallen deze vakantiedagen pas na vijf jaar. Maar we zijn er nog niet.

Het Europese Hof van Justitie heeft zich op 6 november 2018 in twee zaken gebogen over de vraag of de (Duitse) nationale vervaltermijn in strijd is met de Richtlijn 2003/88/EG en het Europees Sociaal Handvest. Het Europese Hof stelt voorop dat het recht op vakantie met behoud van loon moet worden beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van sociaal recht van de Europese Unie. Het gaat erom dat de werknemer in staat wordt gesteld om daadwerkelijk de vakantie op te nemen waarop hij recht heeft. Dit heeft namelijk een belangrijk doel: de werknemer wordt op deze manier in de gelegenheid gesteld om uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken (recuperatiefunctie van vakantie).

In een van de twee uitspraken van het Europese Hof van 6 november 2018 ging het om een werknemer die bij het einde van zijn dienstverband nog 51 vakantiedagen open had staan die hij in 2012 en 2013 had opgebouwd. Deze werknemer had zijn werkgever gevraagd om deze dagen uit te betalen. Dit kwam neer op een bedrag van € 11.979,= bruto. De werkgever stelde zich op het standpunt dat deze dagen op grond van de wet vervallen waren. Het Europese Hof oordeelde dat een vervaltermijn in de nationale wet toegestaan is, mits de werkgever de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft geboden om vakantieverlof op te nemen. De werkgever dient de werknemer op precieze wijze en tijdig te informeren dat deze dagen anders vervallen. Met tijdig wordt bedoeld dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid krijgt om vakantie op te nemen. Doet de werkgever dat niet, niet goed of niet voldoende, dan vervallen de vakantiedagen niet. Belangrijk is ook dat de werkgever kan bewijzen dat zij aan haar informatieplicht heeft voldaan.

Advies
De twee uitspraken van het Europese Hof over de nationale vervaltermijn hebben ook gevolgen voor de Nederlandse werkgevers en werknemers. In onze wetgeving is namelijk ook bepaald dat ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn geldt. Uit de arresten van het Europese Hof van Justitie blijkt dat het erg belangrijk is dat de werkgever de werknemer tijdig en uitgebreid informeert over het verval van de vakantiedagen. Doet de werkgever dit niet, dan kan het zo zijn dat deze dagen alsnog toegekend dienen te worden aan de werknemer, dan wel bij einde van het dienstverband uitbetaald moeten worden.

Indien u als werkgever of als werknemer vragen heeft over dit onderwerp, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Gizem den Ouden of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies