BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vals of niet? Wie gaat dat bewijzen?

Blogs 08 July 2019
Eerder schreven wij al over de dwingende bewijskracht van onderhandse aktes. In een gerechtelijke procedure leveren onderhandse aktes in beginsel dwingende bewijskracht op tussen partijen van de in de akte opgenomen partijverklaringen. Het is daarom van belang dat verklaringen van partijen tijdig en zorgvuldig in de akte worden vastgelegd. Maar hoe zit het als een van de partijen de echtheid van de onderhandse akte betwist?

In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag wanneer sprake is van een onderhandse akte en op welke partij de bewijslast rust als de echtheid van de onderhandse akte wordt betwist.

Achtergrond van de zaak
A vorderde in deze zaak terugbetaling van een bedrag dat hij aan B had geleend. Voor deze vordering had A zich op een document van twee bladzijden beroepen. Volgens A was dit document een onderhandse akte in de zin van artikel 156 Rv. Het verweer van B luidde dat de handtekening op dit twee pagina’s tellende document weliswaar de zijne was, maar dat een deel van de tekst pas later boven zijn naam en handtekening zou zijn geplaatst. Volgens B was het document dus vals.

Bewijslast onderhandse akte
De vordering van A werd in eerste instantie toegewezen. De rechtbank oordeelde dat B diende te stellen en te bewijzen dat de door A ingeroepen akte vals is. Aangezien B deze stelling onvoldoende had onderbouwd, ging de rechtbank uit van de bewijskracht van de akte. In hoger beroep oordeelde het hof onder meer dat het document waar A zich op had beroepen geen akte was in de zin van artikel 156 Rv en daarom niet de daaraan verbonden bewijskracht had. Het hof overwoog kort gezegd dat een akte een ‘ondertekend geschrift’ is – de akte is hetgeen boven de handtekening staat – en dat niet kan worden gezegd dat de eerste pagina van het document (waarop geen handtekening was geplaatst) ‘boven’ de handtekening op de tweede pagina staat. De vordering van A werd afgewezen.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad komt echter tot een ander oordeel. Voor onderhandse akten gelden er volgens de Hoge Raad geen andere wettelijke vereisten dan uit de tekst van artikel 165 Rv voortvloeit, te weten een geschrift dat is ondertekend en dat is bestemd om tot bewijs te dienen. Artikel 156 Rv ziet óók op een stuk dat bestaat uit meer dan één bladzijde en uitsluitend aan het slot is ondertekend. Nu vaststaat dat de handtekening van A op de tweede bladzijde van het document staat, en de tekst van dit document dient tot bewijs, is sprake van een akte in de zin van artikel 156 lid 1 Rv. In het geval de echtheid van een onderhandse akte wordt betwist, dan draagt degene die zich op de valsheid beroept de bewijslast daarvan. In deze zaak rustte de bewijslast van de valsheid van de akte in beginsel dus op B. Het hof had aan de hand van de stellingen van partijen moeten nagaan of er aanleiding bestond te oordelen dat moet worden aangenomen dat de akte vals is.

Tot slot
Een onderhandse akte heeft pas bewijskracht als deze door beide partijen is ondertekend. Om te voorkomen dat achteraf discussie ontstaat over de inhoud van de akte of de echtheid ervan, is het raadzaam om iedere bladzijde van de akte te ondertekenen of paraferen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Sanne Geldof of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies