BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vanaf 1 oktober 2019: de reset van KEI en procesvernieuwingen

Blogs 26 July 2019
De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die enkele belangrijke vernieuwingen in het civiele procesrecht regelt (1). De wet treedt in werking op 1 oktober 2019. Wat verandert de nieuwe wetgeving aan het huidige civiele procesrecht?

Twee veranderingen
Allereerst wordt er met deze wet een einde gemaakt aan het digitaal procederen bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Vanaf de inwerkingtreding zal op alle zaken die worden aangebracht bij de rechtbank weer het uniforme ‘papieren’ procesrecht gelden. Dit blijft anders voor vorderingsprocedures in cassatie.

Ten tweede regelt de nieuwe wet dat procesvernieuwingen uit de wet van 2016 worden overgenomen in het Wetboek van Rechtsvordering (hierna: Rv)(2). Hierbij wordt art. 30k-30n KEI-Rv ingepast in het huidige Rv. Het is nog onduidelijk wanneer de andere onderdelen van de wet uit 2016 worden ingevoerd (bijv. de procesinleiding, het oproepingsbericht en de strakkere termijnen).

Procesvernieuwing
Art. 30k-30n KEI-Rv wordt vrijwel letterlijk overgenomen in art. 87-90 Rv. Deze artikelen zien op een versterking van de regiefunctie van de rechter en op een verruiming van de mogelijkheden tijdens een mondelinge behandeling. Door de regiefunctie kan de rechter ook meer maatwerk leveren voorafgaand aan de mondelinge behandeling.

De belangrijkste concrete procesvernieuwingen in het Rv zijn:

  • in alle gevallen en in elke stand van het geding kan er een mondelinge behandeling plaatsvinden (3);
  • de rechter kan overleggen met partijen over het gevolg van de procedure (4);
  • de rechter kan tijdens de mondelinge behandeling aanwijzingen of bevelen geven voor het verrichten van nadere proceshandelingen (5);
  • de mogelijkheid om tijdens de mondelinge behandeling getuigen of partijdeskundigen formeel te horen (6);
  • de griffier bericht partijen voorafgaand over het doel van de mondelinge behandeling (7);
  • de rechter en partijen krijgen de wettelijke bevoegdheid om vragen te stellen tijdens de mondelinge behandeling (8);
  • de rechter krijgt een sterkere regierol ten aanzien van schikken gedurende de mondelinge behandeling (9);
  • een proces-verbaal kan bestaan uit een beeld- en/of geluidsopname van de zitting (10).


Conclusie
Wij juichen de versterking van de regiefunctie van de rechter toe. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre rechters die rol gaan waarmaken en hoe goed zij de procespartijen daarbij betrekken.

Meer weten? Neem dan contact op met Elana Stengs of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

 

1. EK 2018/2019, 35175, 'Wijziging van het Wetboek van Rechtsvordering tot intrekking verplichting om elektronisch te procederen bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mondelinge behandeling en een versterking van de regiefunctie van de rechter'. (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35175_intrekking_verplichting_om).
2. Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 288 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-288.html).
3. Art. 87 lid 1 nieuw-Rv; dit is niet meer beperkt tot de schikkingscomparitie.
4. Art. 87 lid 2 sub d nieuw-Rv.
5. Art. 87 lid 2 sub e nieuw-Rv.
6. Art. 87 lid 3 nieuw-Rv; Afdeling 9 van titel 2 Boek 1 BW is overeenkomstig van toepassing verklaard.
7. Art. 87 lid 4 nieuw-Rv.
8. Art. 88 lid 1 nieuw-Rv.
9. Art. 89 nieuw-Rv.
10. Art. 90 nieuw-Rv.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies