BASE Advocaten - The Litigation Firm

De coronacrisis: van werktijdverkorting naar Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Nieuws 18 March 2020

Nederland wordt door de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen geconfronteerd met buitengewone omstandigheden. Als gevolg van de coronacrisis is het aantal bedrijven dat een beroep doet op de werktijdverkorting ("wtv-regeling") in korte tijd sterk gestegen (1). Daarmee is de wtv-regeling onwerkbaar geworden. Het kabinet vervangt deze regeling dan ook tijdelijk door de nieuwe "Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud" ("NOW") en treft daarnaast nog meer maatregelen.

Nieuwe maatregelen kabinet: noodpakket voor banen en economie
Het kabinet heeft op 17 maart jl. besloten de huidige wtv-regeling met onmiddellijke ingang in te trekken en de nieuwe NOW in te voeren. Dit is een regeling die sneller, wendbaarder en beter toegerust is op de grote aantallen. Deze maatregel is onderdeel van het 'noodpakket banen en economie' (2). De inzet van dit noodpakket: banen behouden en bedrijven overeind houden. Als de crisis aanhoudt, worden de steunmaatregelen verlengd. De maatregelen in het noodpakket zijn onderverdeeld in drie categorieën:
1. Loon werknemers en inkomen zzp'ers;
2. Noodloket;
3. Liquiditeitssteun.

In dit artikel wordt ingegaan op het eerste onderdeel.

Maatregelen voor werkgevers en werknemers: de NOW
De NOW komt tijdelijk in plaats van de huidige wtv-regeling. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Een verschil met de ingetrokken werktijdverkorting is dat de nieuwe tegemoetkomingsregeling ook van toepassing is op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten (denk aan oproepkrachten (3)) met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Bovendien is het aanvraagproces door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. De aanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. er dient naar verwachting sprake te zijn van tenminste 20% omzetverlies;
2. er mag geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aangevraagd worden voor de werknemers in kwestie gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
3. het loon aan betrokken werknemers moet 100% doorbetaald worden.

Reeds ingediende werktijdverkortingsaanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. De aanvraag ziet op een periode van drie maanden en kan eenmalig verlengd worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen echter wel nadere voorwaarden worden gesteld). De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en heeft daarmee dus terugwerkende kracht. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar betreft maximaal 90% van de loonsom. Ter illustratie:
– als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
– als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever;
– als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80%) van het bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en kan worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest.

WW-premiedifferentiatie
Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld in de zorg). Het kabinet heeft aangegeven deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. Daarnaast hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen om zo te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, heeft het kabinet deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

Maatregelen voor zzp'ers: inkomensondersteuning voor levensonderhoud
Ook zelfstandig ondernemers krijgen steun van de overheid. Zzp'ers kunnen via een versnelde procedure aanvulling krijgen voor hun levensonderhoud voor een periode van drie maanden. De overheid vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en bevat de volgende elementen:
- er vindt geen toets op levensvatbaarheid plaats;
- binnen vier weken wordt voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren;
- de hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. €1.500,- per maand (netto);
- de inkomensondersteuning hoeft niet later terugbetaald te worden;
- er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
- deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157,-;
- bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
- bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt gehanteerd.

Conclusie
De NOW maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen. Ook leidt deze regeling ertoe dat werknemers hun volledige loon doorbetaald krijgen (wat onder de wtv-regeling onzeker was) en worden de WW-rechten niet aangesproken. Daarnaast is de NOW in beginsel ook van toepassing op flexibele arbeidskrachten. De inhoud van de nieuwe regeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Het streven van het kabinet is om dit binnen twee weken te doen. De regeling voor zzp'ers, waardoor zij aanvulling kunnen krijgen voor hun levensonderhoud, wordt in samenspraak met VNG en Divosa verder uitgewerkt en zal ook op korte termijn worden ingevoerd.

Meer weten? Neem dan contact op met een van de advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

(1) Voor een uitleg van de werktijdverkorting en de gevolgen voor werknemers verwijs ik u graag naar ons vorige artikel: https://www.baseadvocaten.nl/nl/news/291/56/Coronavirus-op-de-werkvloer-wat-zijn-de-rechten-en-plichten-van-werkgevers-en-werknemers
(2) Brief d.d. 17 maart 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.
(3) Indien een oproepkracht voldoet aan de reguliere voorwaarden voor een WW-uitkering kan op basis daarvan een uitkering worden verstrekt.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies