BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vanaf vandaag treedt de Regeling compensatie transitievergoeding in werking

Nieuws 01 April 2020
Tussen al het coronanieuws door is het even tijd voor iets anders: vandaag – op 1 april 2020 – is de regeling voor compensatie van de transitievergoeding in werking getreden. Dit betekent dat werkgevers vanaf 7.00 uur vanochtend bij het UWV compensatie kunnen aanvragen voor de (transitie)vergoeding die is betaald aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid is ontslagen. Zo wordt voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten; zij hebben immers al twee jaar lang het loon van de arbeidsongeschikte werknemer doorbetaald. Het voorkomt eveneens dat werknemers lang in onzekerheid blijven doordat hun dienstverband slapend wordt gehouden. Eind 2019 heeft de Hoge Raad reeds geoordeeld dat het slapend houden van een dienstverband niet van goed werkgeverschap getuigt, indien de werkgever daar geen gerechtvaardigde belangen voor heeft. Het enkele argument dat de kosten te hoog zijn, gaat niet meer op als gevolg van de nieuwe compensatieregeling.


Welke voorwaarden gelden er voor compensatie?

De compensatieregeling geldt voor (transitie)vergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Indien het einde van de periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid al vóór 1 juli 2015 lag, dan is naar verwachting geen compensatie mogelijk. Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de werknemer was bij het eindigen van de dienstverband nog ziek;
  • de werkgever heeft aan de werknemer een (transitie)vergoeding betaald.

Voor het aanvragen van de compensatie heeft het UWV een ingevuld aanvraagformulier en verschillende bewijsstukken nodig, die via het werkgeversportaal van het UWV kunnen worden geüpload. Het UWV heeft in ieder geval informatie nodig waarmee zij kunnen vaststellen dat er een arbeidsovereenkomst was en welke duur deze arbeidsovereenkomst had. Verder moeten ze uit de ontvangen informatie kunnen afleiden dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan en op welke datum de 104 weken arbeidsongeschiktheid is bereikt. Tot slot dient er bewijs te worden overgelegd waaruit volgt hoe de (transitie)vergoeding is berekend en dat de (transitie)vergoeding ook is betaald.


De werkgever zal om het voorgaande aan te tonen veelal de volgende gegevens moeten verstrekken:

  • de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
  • bewijs van het einde van de arbeidsovereenkomst, te weten de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst, de uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief;
  • de berekening van de hoogte van de (transitie)vergoeding;
  • de loonstroken van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar arbeidsongeschikt was en van de periode waarin het opzegverbod wegens arbeidsongeschiktheid voorbij was (eventueel aangevuld met loonstroken waaruit overwerktoeslagen, ploegentoeslagen, winstuitkeringen en/of bonussen volgen die relevant zijn voor de berekening van de (transitie)vergoeding);
  • bewijs dat de volledige (transitie)vergoeding betaald is en op welke datum.

Wat is de hoogte van de compensatie?

Het UWV compenseert de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na de einddatum van het opzegverbod wegens arbeidsongeschiktheid (104 weken). Dit betekent dat een eventuele (transitie)vergoeding die berekend is op een latere feitelijke einddatum niet geheel wordt vergoed. Door de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Het UWV houdt hierbij aan dat bij beëindigingsprocedures van de arbeidsovereenkomst die aantoonbaar vóór 1 januari 2020 zijn gestart, de transitievergoeding volgens de regels van vóór 1 januari 2020 wordt berekend. Indien de beëindigingsprocedure van de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 is gestart, dan gelden de huidige regels.

De compensatie kan dus een ander bedrag zijn dan het bedrag aan vergoeding dat met de werknemer is afgesproken en is uitbetaald. Uiteraard vergoedt het UWV ook niet meer dan door de werkgever is betaald, indien dit bedrag lager mocht zijn dan de (transitie)vergoeding. Bovendien zal, indien de werkgever een loonsanctie opgelegd heeft gekregen, de in die periode opgebouwde (transitie)vergoeding niet worden gecompenseerd. Tot slot geeft het UWV aan dat ook de wettelijke rente en werkgeverspremies niet worden vergoed.

Tot wanneer kan de compensatie worden aangevraagd?
De datum van de betaling van de (transitie)vergoeding bepaalt tot wanneer werkgevers de compensatie kunnen aanvragen. Indien de (transitie)vergoeding volledig is betaald vóór 1 april 2020, dan kan de aanvraag tot en met 30 september 2020 worden gedaan. Indien de (transitie)vergoeding volledig is betaald op of na 1 april 2020, dan dient de aanvraag binnen 6 maanden nadat de (transitie)vergoeding is betaald te worden gedaan. Let op: indien de aanvraag buiten de toepasselijke termijn wordt gedaan, dan vervalt de mogelijkheid om compensatie te ontvangen.

De duur van de beoordeling van de aanvraag is afhankelijk van de einddatum van het opzegverbod wegens arbeidsongeschiktheid. Indien dit opzegverbod al vóór 1 april 2020 is geëindigd, dan dient het UWV binnen 26 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing te nemen. Indien dit opzegverbod op of na 1 april 2020 is geëindigd, dan dient het UWV binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing te nemen. In beide gevallen geldt dat indien het UWV oordeelt dat er recht is op een (gedeeltelijke) compensatie, dit bedrag binnen 6 weken na de datum van de beslissing wordt uitbetaald.

Tot slot heeft het UWV laten weten dat de huidige coronacrisis geen invloed zal hebben op de compensatieregeling.

Heeft u vragen over de compensatieregeling of heeft u hulp nodig bij het aanvragen ervan? Neem dan contact op met een van de advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

 

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies