BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het UWV opent vandaag het loket voor de (aangepaste) NOW-regeling

Nieuws 06 April 2020
Eerder informeerden wij u al over de 'ins en outs' van de NOW-regeling. De regeling die moet gaan bewerkstelligen dat banen en inkomens van werkend Nederland zoveel mogelijk worden behouden door werkgevers – mits zij voldoen aan de voorwaarden – deels te compenseren in de loonkosten. Vanaf vanmorgen 9:00 uur heeft het UWV het loket voor de NOW-regeling geopend. Dit betekent dat werkgevers de aanvraag voor de NOW-subsidie vanaf vandaag kunnen indienen. Op 3 april jl. heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd dat de NOW-regeling op 3 technische punten gewijzigd moet worden. Deze wijzigingen zijn in werking getreden voorafgaand aan de opening van het loket en worden hieronder kort toegelicht.

Allereerst echter een ander belangrijk punt dat volgt uit de brief van Minister Koolmees, namelijk een wijziging van de toelichting bij de NOW-regeling ten aanzien van ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV. In de ‘nieuwe’ toelichting wordt verduidelijkt dat het UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW-regeling zal meewegen. Dit betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen aannemelijk moet maken dat het ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW-regeling. De werkgever moet met redenen omkleed aannemelijk maken dat de NOW-subsidie in zijn geval geen voor de hand liggende oplossing is. Wel geldt, zoals altijd, dat de werkgever de ruimte moet hebben om dergelijke beslissingen te nemen. Het UWV zal dus met de nodige terughoudendheid (‘marginaal’) moeten toetsen of de NOW-subsidie inderdaad geen uitkomst biedt voor de werkgever. Het voorgaande geldt overigens niet voor ontslagaanvragen die zijn ingediend voor 2 april 2020, nu duidelijkheid over de invulling van de NOW-regeling voor 2 april 2020 nog niet bestond en werkgevers hier dus ook geen rekening mee konden houden bij het indienen van een ontslagaanvraag. De wijziging in de toelichting sluit aan bij de doelstelling van de NOW-regeling: baanbehoud en het zoveel als mogelijk voorkomen van ontslagen.

Drie technische wijzigingen

  1. Wijziging artikel 7 NOW-regeling: berekening hoogte subsidie bij ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen is aangepast.
    Artikel 7 NOW-regeling regelt de hoogte van het definitieve subsidiebedrag voor de werkgever. Ook is in dit artikel opgenomen dat het indienen van ontslagaanvragen bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen zal leiden tot een lager subsidiebedrag voor de werkgever. Baanbehoud staat immers voorop, dus de werkgever wordt ‘gestraft’ indien hij toch een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient. Gebleken is echter dat deze gevolgen van een dergelijke ontslagaanvraag bij het UWV minder sterk doorwerkten in het definitieve subsidiebedrag dan loonsomverlagingen, terwijl het tegendeel beoogd was. Artikel 7 NOW-regeling is daarom aangepast. Als voor een werknemer een ontslagaanvraag wordt ingediend wegens bedrijfseconomische redenen, dan is de subsidieverlaging 50 procent hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.

  2. Wijziging artikel 14 lid 4 NOW-regeling: aanpassing vaststellingstermijn
    Artikel 14 lid 4 NOW-regeling bepaalde dat – na een verzoek om vaststelling van de subsidieaanvrager (de werkgever) – de definitieve subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze termijn is nu verruimd naar 52 weken. Deze langere termijn biedt het UWV voldoende tijd om, ook bij een grote hoeveelheid aanvragen, een goede controle te verrichten naar de verzoeken om vaststelling van de subsidie en de daarbij aangeleverde gegevens. Het UWV wenst enerzijds een zo spoedig mogelijke afhandeling van de aanvragen mogelijk te maken en anderzijds wenst zij misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zullen risicogerichte controles worden ingericht. Voor de meeste werkgevers zal dan ook gelden dat de hoogte van de vast te stellen subsidie goed is vast te stellen op basis van de aan te leveren stukken bij het verzoek tot vaststelling. De vaststelling zal in die gevallen zoveel als mogelijk wel in de eerste 22 weken plaatsvinden. In een aantal gevallen zullen aanvullende controlewerkzaamheden nodig zijn om het verzoek tot vaststelling te beoordelen waarvoor ook een ruimere termijn nodig zal zijn.

  3. Nieuw artikel 8 lid 8 NOW-regeling: aanvulling subsidieaanvraag bij buitenlands rekeningnummer
    Het rekeningnummer van sommige werkgevers (gekoppeld aan het loonheffingennummer) zal een buitenlands rekeningnummer betreffen. Wegens uitvoeringstechnische redenen is het voor het UWV niet mogelijk een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlands bankrekeningnummer is opgegeven. Daarom is artikel 8 lid 8 NOW-regeling toegevoegd. Hieruit volgt dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken na de aanvraag een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens betaald worden op dit Nederlandse rekeningnummer.


Vragen over de aanvraag van de NOW-subsidie bij het UWV? Neem contact op met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies