BASE Advocaten - The Litigation Firm

NOW-regeling op de schop: concernbepaling onder voorwaarden verruimd

Arbeidsrecht 07 May 2020
Eerder informeerden wij u over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid ("NOW"). De NOW-regeling beoogt ondernemingen die onder de huidige bijzondere omstandigheden te maken hebben met een omzetverlies van meer dan 20% een tegemoetkoming in de loonkosten te geven op basis waarvan zij gedurende de maanden maart, april en mei zo veel mogelijk de salarissen van hun werknemers kunnen doorbetalen. Uitgangspunt in de regeling is dat bij een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, de omzetdaling van de gehele groep de basis is.

Het bedrijfsleven en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben het kabinet opgeroepen tot versoepeling van de concernbepaling, omdat bij omzetvaststelling op concernniveau het doel van de regeling – behoud van werkgelegenheid – niet altijd zal kunnen worden gerealiseerd. De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen dat een werkmaatschappij van een concern met zeer uiteenlopende activiteiten wel wordt geconfronteerd met 20% omzetdaling of meer, terwijl de activiteiten van de andere werkmaatschappijen van het concern doorlopen of zelfs beter draaien en op concernniveau daarom geen sprake is van 20% omzetdaling. Als werkmaatschappijen van een concern geen individueel beroep op de regeling kunnen doen en er geen interne solidariteit tussen de werkmaatschappijen en/of onderdelen binnen het concern is, dan zou dit ertoe kunnen leiden dat de individuele werkmaatschappij toch overgaat tot ontslag.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom gehoor gegeven aan deze oproep. De NOW-regeling wordt zodanig gewijzigd dat individuele werkmaatschappijen van een concern loonkostensubsidie kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. De werkmaatschappij moet wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Op 1 mei jl. is als gevolg van deze en een aantal andere kleinere aanpassingen de NOW-regeling opnieuw gewijzigd.

Voorwaarden
Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, namelijk:

1. Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Door het groepshoofd of de moedermaatschappij dient voorafgaand aan de aanvraag te worden verklaard dat:

  • binnen de groep geen bonussen aan het bestuur of de directie van het concern en de werkmaatschappij worden uitgekeerd;
  • geen winst (ook niet aan derden buiten de groep) of dividend zal worden uitgekeerd;
  • er binnen de groep geen eigen aandelen zullen worden ingekocht.


Deze voorwaarden gelden tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Deze verklaring dient in de administratie te worden bewaard.

2. Er is een akkoord met de vakbond over werkbehoud. Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet met de vakbonden, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.

3. Het is geen personeels-bv. Personeel-bv´s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau. Op dat niveau komen de omzet(daling) en de inzet van het personeel immers samen. Op het niveau van werkmaatschappijen van deze concerns is deze koppeling afwezig. De loonsom zit bij de personeels-bv en de omzet zit bij de andere werkmaatschappijen. Daarom kan een personeels-bv niet aanvragen, tenzij de bedrijfsmatige activiteiten van de rechtspersoon voor minder dan de helft bestaan uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

4. Deze mogelijkheid geldt alleen voor nieuwe aanvragen. Aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van deze wijziging komen hiervoor niet in aanmerking. Overigens zullen de aanvragen die eerder zijn ingediend uitgaan van een omzetdaling van minstens 20% op concernniveau en derhalve niet in aanmerking komen voor deze wijziging, omdat de voorwaarde is dat het concern geen 20% omzetdaling heeft.

Controlewaarborgen
Met het oog op het beperken van strategisch gedrag komen er daarnaast aanvullende eisen die door de accountants worden getoetst, namelijk:

  • geen werkzaamheden overdragen aan de andere werkmaatschappijen. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn;
  • bij uitlening van werknemers wordt de omzetdaling gecorrigeerd. Indien werknemers van de werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit, dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij verlaagd te worden met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet;
  • het transferpricing systeem mag niet worden aangepast. Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast;
  • mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend. Dit beperkt het risico van schuiven met voorraden.

In de nog op te stellen standaarden van accountants wordt verder uitgewerkt hoe de controle van de accountant hierop plaatsvindt

Openbaarmaking gegevens
Nu voor de financiering van de tegemoetkoming in loonkosten een fors beroep wordt gedaan op publieke middelen, wordt een nieuwe bepaling opgenomen die ziet op openbaarmaking. De werkgever die een tegemoetkoming aanvraagt, wordt geacht akkoord te zijn met het eventueel openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier. Deze bepaling is zo geformuleerd dat deze ook ziet op aanvragen die zijn gedaan voordat deze wijzigingsregeling in werking is getreden. Dat betekent dat elke aanvrager geacht wordt in te stemmen met openbaarmaking op grond van deze nieuwe bepaling, ongeacht het moment waarop de aanvraag is gedaan.

Buitenlands rekeningnummer
In de regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag dient aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer. Deze regeling is aangepast, zodat werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren.

Meldplicht gemeente
De verplichting dat werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen dit moesten melden aan de gemeente is geschrapt. Dit leidt ertoe dat dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden geaccepteerd worden.

Tot slot
De verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019. Het kabinet onderzoekt daarnaast of er in het kader van de NOW een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen wal en schip vallen. Ook wordt gekeken naar een oplossing voor sommige sectoren of bedrijven waarvoor de NOW weinig of geen soelaas biedt, vanwege seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. Minister Koolmees verwacht hier de Tweede Kamer op korte termijn over te berichten.

Vragen? Neem contact op met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies