BASE Advocaten - The Litigation Firm

De herplaatsingsplicht bij reorganisaties: wat houdt het in en hoe ver reikt deze verplichting?

Nieuws 30 July 2020
Eerder heeft BASE Advocaten een uitgebreid Stappenplan Reorganisatie beschikbaar gesteld. Eén van de stappen uit het stappenplan is het in kaart brengen welke herplaatsingsmogelijkheden er zijn. Een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen wordt namelijk pas verleend als – naast de overige vereisten – een werkgever ook aannemelijk heeft gemaakt dat er geen mogelijkheden zijn om de boventallige werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met behulp van scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. Dit wordt ook wel de zogenoemde herplaatsingsverplichting genoemd.

Redelijke termijn
Op de datum waarop door het UWV de beslissing op de ontslagaanvraag wordt genomen, wordt beoordeeld of herplaatsing mogelijk is. Daarbij worden alle mogelijkheden betrokken tot op die datum en de te verwachten mogelijkheden binnen een redelijke termijn. De redelijke termijn is gelijk aan de door de werkgever in acht te nemen wettelijke opzegtermijn (dus één tot vier maanden, afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer), tenzij sprake is van een werknemer met een arbeidshandicap; in dat geval is de redelijke herplaatsingstermijn 26 weken. Vacatures/arbeidsplaatsen die pas na de redelijke termijn beschikbaar komen, blijven buiten beschouwing. Indien in een cao of sociaal plan een langere of kortere opzegtermijn is afgesproken, wordt daarmee bij de bepaling van de redelijke herplaatsingstermijn geen rekening gehouden. De wettelijke opzegtermijn is dus leidend.

Passende functie
Een functie is passend als deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer (of waarvoor hij binnen een redelijke termijn met behulp van scholing geschikt zal kunnen zijn). Voor de vraag of er een passende functie beschikbaar is, moet gekeken worden naar:

  • eventuele beschikbare vacatures binnen de redelijke termijn;
  • eventuele “plaatsmakers”. Hiervoor moet gekeken worden naar andere werknemers binnen de onderneming. Indien flexibele arbeidskrachten (uitzendkrachten, oproepkrachten, werknemers met een tijdelijk contract, ingeleend personeel (payrollwerknemers uitgezonderd), AOW-gerechtigden werknemers en zzp´ers) werkzaam zijn, dienen deze plaats te maken voor een werknemer met een vast contract. Dit geldt echter niet als de flexibele arbeidskrachten werk van tijdelijke aard verrichten (ten hoogste 26 weken).

In tegenstelling tot de uitwisselbaarheidstoets (zie hierover onze eerdere blog), die (objectief) gerelateerd is aan de functie, is herplaatsing (subjectief) gerelateerd aan de boventallige werknemer(s). Of een boventallige werknemer kan worden herplaatst in een passende functie is afhankelijk van de vraag of hij daarvoor geschikt is. De werkgever is in beginsel vrij te bepalen aan welke boventallige werknemer een herplaatsingsmogelijkheid als eerste wordt aangeboden. Daarbij mag de werkgever de werknemer selecteren die het meest geschikt is. Wel gelden de regels van gelijke behandeling en mag geen sprake zijn van willekeur.

Geheel verval van functie: de stoelendans
De vrijheid van de werkgever om een functie aan te bieden aan de kandidaat die het meest geschikt is, wordt beperkt als een functie geheel vervalt en delen van die functie terugkomen in een nieuwe functie (de zogenoemde ´stoelendansmethode´). In dat geval moet de werkgever kort gezegd die functie aanbieden aan de werknemer die geschikt is op basis van de omgekeerde afspiegelingsvolgorde.

Meerdere bedrijfsvestigingen of concern
Als de bedrijfsactiviteiten van een werkgever over meerdere vestigingen zijn verspreid, of als een onderneming deel uitmaakt van een (internationaal) concern, dienen ook beschikbare passende functies binnen andere vestigingen dan die waar de werknemer werkzaam is, respectievelijk andere ondernemingen die deel uitmaken van een (internationaal) concern, te worden betrokken.

Inspanningsverplichting
De herplaatsingsverplichting is een zogenaamde inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Deze inspanningsverplichting start op het moment dat de werkgever ermee bekend wordt dat de arbeidsplaats van de werknemer komt te vervallen. Dat betekent dat de werkgever vanaf dat moment niet vrij is om bijvoorbeeld een passende vacature met een externe in te vullen. De herplaatsingsplicht veronderstelt een actieve rol van de werkgever. Zo moet de werkgever de werknemer actief begeleiden in het vinden van een andere passende functie en moet hij een mogelijk passende vacature of plaatsingsmogelijkheid aan de werknemer voorleggen en bespreken om te bezien of herplaatsing mogelijk is.

Scholing
Bij het onderzoek naar de herplaatsingsmogelijkheden dient ook steeds overwogen te worden of herplaatsing mogelijk is via het aanbieden van scholing. Bij scholing moet gedacht worden aan (kortdurende) opleidingen/cursussen waardoor de werknemer binnen de redelijke herplaatsingstermijn inzetbaar wordt op de functie. De scholing hoeft derhalve niet per se te zijn afgerond binnen de redelijke termijn. Dat is anders wanneer de afgeronde opleiding/cursus noodzakelijk is om inzetbaar te zijn op de functie.

Herplaatsing ligt niet in de rede
Indien er een herplaatsingsmogelijkheid is, dan zal de werkgever de functie in beginsel moeten aanbieden. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen op grond waarvan het niet in de rede ligt dat de werkgever de herplaatsingsmogelijkheid benut. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als herplaatsing van de werknemer in een functie bij een tot de groep behorende buitenlandse onderneming onevenredig kostbaar is of anderszins bezwaarlijk is.

De herplaatsingsverplichting is een belangrijke stap in het reorganisatietraject waar veel bij komt kijken. Als een werkgever niet aan de herplaatsingsverplichting voldoet, loopt hij het risico dat het UWV de ontslagaanvraag afwijst, met alle gevolgen van dien. Wenst u het Stappenplan Reorganisatie te ontvangen of wilt u meer informatie over de herplaatsingsplicht, neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies