BASE Advocaten - The Litigation Firm

Verkeersboetes onder werktijd: wie betaalt dat? - C. Nijhuis/mr. R.C. Sies - 24/07/08

Nieuws 24 June 2008

Bij te hard rijden wordt een boete – ook wel een administratieve sanctie - opgelegd aan de kentekenhouder, ook als hij niet de bestuurder was. Deze risicoaansprakelijkheid vloeit voort uit de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV). Het spreekt voor zich dat dit ook geldt voor werkgevers die kentekenhouder zijn. Het gevolg daarvan is echter dat een werkgever op moet draaien voor boetes die aan werknemers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (met de dienstauto) zijn opgelegd.

Een werkgever draait daarbij niet alleen op voor de boetes: volgens de fiscus moet daarover ook loonbelasting worden betaald nu het loon in natura zou betreffen. Een werkgever die door de fiscus aldus werd aangeslagen, heeft aan de rechter de vraag voorgelegd of de boetes als loon in natura hebben te gelden en of deze op de werknemer kunnen worden verhaald.

Bij uitspraak van 3 januari 2001 heeft de Hoge Raad bepaald dat er geen sprake is van loon in natura en dat de vraag, of de boetes door de werkgever kunnen worden doorbelast aan de werknemer, wordt beheerst door regels van burgerlijk recht. Uit art. 7:661 van het Burgerlijk Wetboek (BW) volgt dat de boetes in principe door de werkgever dienen te worden gedragen. Daarop gelden slechts twee uitzonderingen. Eén uitzondering betreft opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer (artikel 7:661 lid 1 BW). De andere uitzondering is dat door middel van een contractueel beding in de arbeidsovereenkomst kan worden bewerkstelligd dat boetes rechtsgeldig op de werknemer kunnen worden verhaald (artikel 7:661 lid 2 BW). Dit beding moet dan wel schriftelijk zijn én de werknemer dient verzekerd te zijn voor de schade (boetes), aldus de Hoge Raad.

Een aantal schrijvers heeft kanttekeningen bij dit arrest geplaatst. Zij vreesden dat de preventieve werking die van verkeersboetes uitgaat voor werknemers verloren zou gaan. Opzet of bewuste roekeloosheid is immers moeilijk te bewijzen en verkeersboetes zijn niet verzekerbaar. Het is dus aannemelijk dat een dergelijk contractueel beding niet rechtsgeldig overeen zou kunnen worden gekomen.

Het Gerechtshof ’s Gravenhage heeft op 12 mei 2006 uitspraak gedaan in een zaak tussen ABVAKABO/FNV en TPG Post. De bonden eisten daarin namens werknemers – in lijn met bovenstaande uitspraak van de Hoge Raad – restitutie van door TPG aan hen doorbelaste boetes. Het Hof heeft bevestigd dat de werkgever vrijwel altijd dient op te draaien voor de boetes van diens werknemers. Het Hof heeft ook erkend dat de uitzondering van art. 7:661 lid 2 BW – het contractuele beding - geen oplossing zou bieden voor de werkgever. Als alternatief heeft het Hof de mogelijkheid aangedragen om het kenteken van de (lease)auto’s op naam van de werknemers te stellen.

TPG was het niet met de uitspraak van het Hof eens en heeft de zaak aan de Hoge Raad voorgelegd. De Hoge Raad heeft voor het antwoord op de vraag, of een werkgever boetes aan haar werknemers mocht doorbelasten, gekeken naar de wetshistorie van de WAHV. Vóór de invoering van de WAHV was het namelijk zo dat de kentekenhouder aan oplegging van een boete kon ontkomen door de naam en het volledige adres van de bestuurder bekend te maken. Dit gold uiteraard ook voor werkgevers; de boete werd dan aan de betreffende werknemer opgelegd. Degene wiens naam opgegeven werd, betwiste echter vaak dat hij degene was die te hard had gereden. Dit leidde tot veel tijdrovende procedures. Met de invoering van de WAHV werd een einde gemaakt aan dit probleem. Sindsdien heeft de kentekenhouder immers een risicoaansprakelijkheid.

De Hoge Raad heeft op 13 juni 2008 uitspraak gedaan in deze kwestie. Volgens de Hoge Raad wijst niets erop dat de wetgever bij de invoering van de WAHV de toen bestaande situatie zo heeft willen veranderen dat de werkgever in zijn verhouding tot de werknemer in beginsel zelf de boete zou moeten dragen. Daarnaast acht de Hoge Raad het onwenselijk dat er een onderscheid zou bestaan tussen werknemers die in een auto rijden op naam van de werkgever en werknemers die in hun privé-auto rijden onder werktijd. In het eerste geval zouden de boetes voor rekening van de werkgever blijven, in het tweede geval zouden deze voor rekening van de werknemers zelf komen.

Conclusie is dat de werkgever als kentekenhouder een risicoaansprakelijkheid heeft, maar dat de werkgever boetes te allen tijde kan verhalen op de daarvoor verantwoordelijke werknemers.

Dus: wie gaat dat betalen? De overtreder zelf!

Voor meer informatie over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies van BASE Advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies