BASE Advocaten - The Litigation Firm

SER Advies Arbeidsmarkt – Het (verder) beperken van flexwerk

Blogs 03 June 2021

Gisteren is door werkgevers en vakbonden het Advies Arbeidsmarkt gepresenteerd. Dit advies is in de SER tot stand gekomen en is gericht aan het nieuw te vormen kabinet om ter harte te nemen bij de te maken plannen voor de toekomst. Duidelijk is dat in het advies wordt ingezet op het beperken van flexwerk.

De hoofdpunten voor arbeidsrechtland om in de gaten te houden zijn de volgende.

  • Er mogen drie tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal 3 jaar. Permanente tijdelijkheid van werk bij dezelfde werkgever is niet meer mogelijk doordat de onderbrekingstermijn wettelijk komt te vervallen, behalve een onderbrekingstermijn voor scholieren en studenten van 6 maanden en een onderbrekingstermijn voor seizoensarbeid van 3 maanden. De uitzonderingen worden vastgelegd in de wet, zonder afwijkmogelijkheden bij cao.
  • Oproep- (inclusief nuluren)contracten moeten worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm. Hierdoor is het loon van een werknemer voorspelbaar.
  • Uitzending mag in beginsel alleen nog bij piek en ziek. Daarnaast wordt gelijke waardering van arbeidsvoorwaarden de norm en mag uitzending in totaal maximaal drie jaar duren. 
  • Voor de werkgever zou de mogelijkheid moeten komen om eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20 procent te verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden hebben geleid. De werkgever kan hiertoe eenzijdig besluiten, mits het loon volledig wordt doorbetaald. In overleg met de vakbonden mag hiervan worden afgeweken.

    Voor 75% van de loonkosten over deze verlaagde arbeidsduur is de werkgever dan in beginsel verzekerd door een compensatieregeling van Rijkswege. Die zou meteen ingaan bij aanvraag en achteraf wordt dan getoetst op de juistheid van het gebruik. Dit is in lijn met de systematiek van de huidige NOW-regelingen. De regeling gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten. In overleg met werknemers kunnen afspraken worden gemaakt over scholing en ontwikkeling tijdens de verkorting van de arbeidsduur.

  • Werkgever en werknemer kunnen met wederzijds goedvinden bij dreigend ontslag kiezen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van een van-werk-naar-werk-route. De transitievergoeding kan dan in beginsel achterwege blijven.
  • Als het lukt om een werknemer vanuit een flexibel contract naar een contract voor onbepaalde tijd te begeleiden krijgt de werkgever de zogenaamde flexopslag op de WW-premie met terugwerkende kracht gerestitueerd. Indien een werknemer tijdens een traject van om- of bijscholing in het kader van de van-werk-naar-werk-route door contractbeëindiging tijdelijk een beroep moeten doen op de WW, geldt tijdelijk voor een aantal maanden een hogere WW-uitkering.
  • Er dient een (weerlegbaar) rechtsvermoeden van werknemerschap te worden gehanteerd als een zelfstandigen een tarief hanteert dat onder het maximumdagloon ligt (30 à 35 euro per uur). Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is.
  • Zelfstandigen moeten worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. - Daarnaast zou een aanpassing van fiscale regels nodig zijn. Zo wordt de zelfstandigenaftrek in de SER-voorstellen afgebouwd in samenhang met de overige maatregelen die de bescherming van zelfstandigen verbeteren.


De vraag is nu hoe dit zal worden opgepakt in politiek Den Haag. Het volledige advies kunt u hier lezen: 

Neem bij vragen vooral contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies