BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nog eens uitleg van een overnamecontract: Corendon tegen Sunweb, ronde twee

Nieuws 09 August 2021
Afgelopen december schreef ik al over het kort geding over een overnamecontract tussen Corendon en Sunweb (zie "COVID-19 en commerciële contracten: een voorbeeld uit de luchtvaartbranche"). Tegen betaling van EUR 146 miljoen zou Sunweb de aandelen in de Corendon Groep overnemen. In het overnamecontract stond echter nog wel een aantal opschortende voorwaarden. Volgens Sunweb was aan die voorwaarden niet voldaan, volgens Corendon wel. Hoewel de kortgedingrechter het op dat punt met Corendon eens was, strandde de vordering van Corendon tot overdracht van de aandelen toch. De rechter toonde zich, mede met het oog op COVID-19, voorzichtig. Hij wilde Sunweb niet opknopen aan het overnamecontract en gaf partijen mee dat ze opnieuw om tafel moesten. In plaats daarvan troffen ze elkaar opnieuw in de rechtszaal: Corendon ging in hoger beroep.

Arrest Hof Amsterdam
De slotsom van het arrest dat het Hof Amsterdam op 3 augustus 2021 wees, is dezelfde als in eerste aanleg. Corendons vorderingen worden afgewezen, Sunweb wordt niet gedwongen de aandelen in de Corendon Groep over te nemen. Het hof Amsterdam komt nog resoluter tot dat oordeel dan de kortgedingrechter.

Uitleg opschortende voorwaarde
Onderwerp van discussie is opnieuw de opschortende voorwaarde met betrekking tot de ILT (de Inspectie Leefomgeving en Transport), die over het verstrekken van exploitatievergunningen voor luchtvaartdiensten gaat. De vraag is kort gezegd of de ILT had bevestigd dat “as a result of the Transaction” geen nieuwe eisen zouden worden gesteld om de aan Corendon verstrekte exploitatievergunning te behouden. Waar Corendon er in eerste aanleg nog in slaagde de rechter ervan te overtuigen dat de ILT dat had bevestigd, lukt dat in hoger beroep niet.

Om vast te stellen of aannemelijk is dat aan de opschortende voorwaarde is voldaan, legt het hof eerst die voorwaarde uit. Daarbij betrekt het hof alle omstandigheden van het geval, zoals dat het overnamecontract een specifieke garantie voor (exploitatie)vergunningen bevatte en dat verschillende concepten van het overnamecontract waren gewisseld waaruit bleek dat Corendon zowel de opschortende voorwaarde als die garantie accepteerde door de vasthoudendheid van Sunweb tijdens de onderhandelingen. Daardoor – en door de professionaliteit en juridische bijstand van de betrokken partijen – kent het hof veel gewicht toe aan de letterlijke tekst van het overnamecontract.

“i.v.m.” ≠ “as a result of”
Het hof legt de vermeende bevestiging van de ILT, die luidde dat “er i.v.m. de aandelenoverdracht geen nieuw businessplan nodig is”, dus langs de meetlat van de bewoordingen van het contract. De conclusie is dat ILT niet ondubbelzinnig heeft bevestigd dat “as a result of the Transaction” geen nieuw businessplan vereist zou zijn. In de brief van de ILT, die Corendon nota bene zelf had geredigeerd, waren immers andere bewoordingen gebruikt: “i.v.m.” in plaats van “as a result of” (dat zich laat vertalen als “als gevolg van” en dus eerder laat afkorten tot ‘a.g.v.’). En Corendon had Sunweb ook nog eens niet in de totstandkoming van de brief gekend, laat staan Sunweb inspraak geboden, ondanks de verplichting daartoe in het overnamecontract.

Het hof legt uit dat het verschil in bewoordingen tussen het overnamecontract en de brief van de ILT bovendien wezenlijk kan zijn, omdat de formulering in de brief van de ILT niet uitsluit dat ná de overname alsnog een nieuw bedrijfsplan zou worden geëist. Die onzekerheid is na het vonnis in eerste aanleg alleen maar verder gevoed door de terughoudendheid van de ILT om alsnog te bevestigen dat aan de opschortende voorwaarde was voldaan, aldus het hof. Anders dan de kortgedingrechter, oordeelt het hof dus dat niet voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure komt vast te staan dat de opschortende voorwaarde was vervuld.

Conclusie
Ook de andere argumenten van Corendon om de aandelenoverdracht door te drukken – zoals een directe verbetering van haar cashpositie, de beweerdelijk grote synergievoordelen van de deal en dat Sunweb de vereiste goedkeuring voor allerlei handelingen en besluiten die nodig zijn voor het voortzetten van Corendon zou weigeren – overtuigen het hof niet. Corendon verliest opnieuw. Ten opzichte van het geschil in eerste aanleg niet zozeer door een weging van de feitelijke omstandigheden – waaronder COVID-19 – naar redelijkheid en billijkheid, maar door wat daaraan voorafgaat bij commerciële contracten: de juridische uitleg ervan.

BASE adviseert en procedeert regelmatig in kwesties over (overname)contracten. Neem voor meer informatie of advies over dit onderwerp contact op met Max Luiten of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies