BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vrijwaringsclausules: hoe bindend zijn ze? Een uiteenzetting aan de hand van een recente uitspraak

Blogs 16 February 2022

Wat is een vrijwaringsclausule?
Vrijwaringsclausules komen regelmatig voor in commerciële contracten. Een vrijwaringsclausule houdt in dat de ene contractpartij, door de andere contractpartij, wordt afgeschermd tegen een aansprakelijkheidsclaim van een derde. Kortom, met een afgegeven vrijwaring accepteert een contractpartij dat haar aansprakelijkheid wordt uitgebreid. Dat kan verstrekkende (financiële) gevolgen hebben. In zoverre vormt een vrijwaringsclausule de tegenhanger van een exoneratieclausule waarmee een ondernemer juist beoogt zijn aansprakelijkheid te beperken.

Uitgangspunt: vrijwaringsclausule is geldig
De Hoge Raad heeft in het Bovag II-arrest (HR 11 januari 1957, NJ 1959/37) al geoordeeld dat een vrijwaringsclausule in beginsel geldig is, tenzij een beroep daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Deze (beperkte) uitzondering biedt een mogelijke ontsnapping voor degene die wordt geconfronteerd met een beroep op een vrijwaringsclausule. Niet zelden leidt een vrijwaringsclausule dan ook tot een geschil waar uiteindelijk de rechter aan te pas komt.

Actualiteit: uitspraak rechtbank Rotterdam
De rechtbank Rotterdam, bijvoorbeeld, boog zich op 26 januari 2022 over dit onderwerp (Rb. Rotterdam 26 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:533). De zaak gaat over een ingeleende arbeidskracht die derdegraadsbrandwonden oploopt na val van een steiger in (bijna) kokend water. De inlener (bouwbedrijf Hertel) is aansprakelijk voor deze schade en doet een beroep op de vrijwaringsclausule die het uitzendbureau (Mainjobs) aan hem heeft afgegeven. In deze vrijwaringsclausule vrijwaart het uitzendbureau de inlener bij claims van ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

Het uitzendbureau betoogt op haar beurt dat een beroep op de vrijwaringsclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Volgens het uitzendbureau heeft de inlener wanprestatie gepleegd door na te laten (zodanige instructies te geven) dat de arbeidskracht zijn werk veilig en verantwoord kon uitvoeren. Het uitzendbureau meent dat de inlener (daarmee) opzettelijk dan wel bewust roekeloos heeft gehandeld.

Rechtbank: enkel tekortschieten onvoldoende
De rechtbank oordeelt dat de hoge lat van de onaanvaardbaarheidstoets niet wordt gehaald, omdat in dit geval geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de inlener. Volgens de rechtbank valt er weliswaar wat voor te zeggen dat de inlener meer maatregelen had kunnen treffen om voor een veilige werkomgeving te zorgen, maar op basis van de feiten kan niet worden geconcludeerd dat sprake is van grove schuld. Zelfs niet als het nodige zou hebben geschort aan de door de inlener gegeven instructies en het uitgeoefende toezicht. Het enkel tekortschieten van de inlener staat niet in de weg aan een beroep op de vrijwaringsclausule. Zou dat wel zo zijn, dan doet dat naar het oordeel van de rechtbank in relevante mate afbreuk aan de betekenis van een vrijwaringsclausule.

Kortom
Kort en goed: vrijwaringsclausules zijn in beginsel rechtsgeldig, ook als deze ruim zijn opgezet. Onder omstandigheden kan een beroep op een vrijwaringsclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, maar dat zal niet snel worden aangenomen.

Indien u vragen heeft over het voorgaande, neemt u dan vooral contact op met Bob Kouveld (juridisch medewerker) of met Michiel de Vlieger of een van onze andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies