BASE Advocaten - The Litigation Firm

De Wet Kraken en Leegstand - mr. R. van den Bogerd

Blogs 30 May 2011

Inleiding

Als eigenaar van een pand kunt u onaangenaam verrast worden wanneer uw pand is gekraakt. In dit artikel wordt de nieuwe Wet kraken en leegstand besproken. Daarnaast komen kort de civielrechtelijke mogelijkheden met betrekking tot ontruiming van krakers aan de orde.

Positie krakers

Kraken is zonder meer onrechtmatig jegens de eigenaar van het pand. Krakers verblijven immers zonder recht of titel in het pand. Dit betekent dat zij verblijven in het pand zonder daartoe gerechtigd te zijn op basis van een overeenkomst of op basis van een zakelijk recht. Desalniettemin hebben krakers een zogenaamd ‘huisrecht’. Dit huisrecht wordt beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Wet Kraken en Leegstand

De Wet kraken en leegstand is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Voorheen was kraken alleen strafbaar indien een pand minder dan een jaar leeg stond. Dit is in de nieuwe wet gewijzigd. In het vervolg is kraken altijd strafbaar. Overigens kent de Wet kraken en leegstand geen overgangsrecht. Dit betekent dat ook krakers die voor de inwerkingtreding van de wet een pand hebben gekraakt, een strafbaar feit plegen. Ook is kraken niet langer slechts een overtreding, maar een misdrijf.

Een andere belangrijke wijziging is dat de politie de bevoegdheid heeft gekregen om een gekraakt pand te ontruimen. Voorheen was de politie hiertoe niet bevoegd. Iedere opsporingsambtenaar kan nu het gekraakte pand ontruimen.

Uitspraken rechter over nieuwe kraakwet

De nieuwe kraakwet is niet geheel onomstreden. Zo hebben krakers in een kort geding voor de rechtbank Den Haag aangevoerd dat de bepalingen uit de Wet Kraken en Leegstand in strijd zouden zijn met artikel 8 van het EVRM. De rechtbank heeft de krakers vervolgens in het ongelijk gesteld. In het hoger beroep van het kort geding heeft het gerechtshof te Den Haag de Staat echter verboden om op grond van de Wet kraken en leegstand over te gaan tot ontruiming van de krakers. Dit zou volgens het gerechtshof in strijd zijn met het EVRM. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat toeziet op naleving van het EVRM, heeft namelijk al eens beslist dat krakers hun woning niet mogen verliezen voordat de rechter daarover een uitspraak heeft gedaan. Er moet dus een mogelijkheid zijn voor de krakers om te laten toetsen door een rechter of de ontruiming is toegestaan.

Het is nog afwachten hoe de Nederlandse rechtspraak zich op dit punt verder zal ontwikkelen. Gezien het voorgaande is het doen van aangifte van kraken bij de politie aanbevelenswaardig, maar zal de politie niet zonder meer gebruik maken van diens strafrechtelijke ontruimingsbevoegdheid.

Maar hoe krijgt u de krakers dan wel uit het pand?

Civiele procedure

Aangezien kraken onrechtmatig is jegens u als eigenaar, bestaan er goede kansen om met succes in een bodemprocedure voor de civiele rechter ontruiming te vorderen. Een rechter zal zelden een dergelijke vordering afwijzen. Het nadeel van een dergelijke procedure is dat deze lang duurt, minstens een jaar.

Indien u niet zo lang kunt wachten, bestaat de mogelijkheid om een kort geding procedure te starten. Dit is een procedure waarin de rechter snel een uitspraak doet over de gevorderde ontruiming. Daarvoor is wel nodig dat er een spoedeisend belang is bij de ontruiming. Een voorbeeld is dat u concrete verbouwingsplannen heeft met betrekking tot het pand of dat u het pand aan een derde wilt verhuren. Indien u aan de rechter heeft kunnen aantonen dat u een spoedeisend belang heeft, zal de rechter een belangenafweging maken. De rechter zal daarna een beslissing nemen over de gevorderde ontruiming.

Indien u meer informatie wilt over een civiele bodemprocedure of kort geding procedure of geïnteresseerd bent in de nieuwe Wet kraken en leegstand, dan kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies