BASE Advocaten - The Litigation Firm

Stress-test arbeidsvoorwaarden vereist door verhoging AOW-leeftijd

Nieuws 05 December 2011

Zoals iedereen inmiddels weet zal de AOW-leeftijd in 2020 worden verhoogd van 65 naar 66 jaar en per 2025 zal dit zeer waarschijnlijk 67 jaar worden. Tevens geldt echter dat de fiscale kaders van de pensioenregelingen worden aangepast: de pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2013 verhoogd naar 66 jaar en per 1 januari 2015 verder verhoogd naar 67 jaar. Tegelijkertijd wordt het maximale percentage dat werknemers per jaar fiscaalvriendelijk in een pensioenregeling mogen opbouwen verlaagd. Er zal dus jaarlijks minder pensioen worden opgebouwd. Een en ander heeft gevolgen op allerlei vlakken. Zowel werkgevers als werknemers dienen daar de nodige aandacht aan te besteden. Tijd voor een arbeidsvoorwaarden-stresstest dus.

Waar op te letten?
Het ligt voor de hand dat bekeken dient te worden of de pensioenregeling die wordt gehanteerd nog wel binnen de fiscale kaders past. Wanneer dit niet het geval is, zal de regeling moeten worden aangepast. De vraag die dan gaat spelen is of je dit als werkgever zomaar eenzijdig kan doen. De beantwoording van deze vraag is afhankelijk van hetgeen werkgever en werknemer daarover hebben afgesproken. Hebben partijen geen afspraken gemaakt over eventuele wijzigingen, dan zal er een belangenafweging plaats moeten vinden. Daarbij mag niet vergeten worden dat in bepaalde gevallen ook de ondernemingsraad bij de wijziging betrokken zal moeten worden.

Een ander punt dat aandacht vraagt, is het gat dat er mogelijk ontstaat voor werknemers die vanaf 65-jarige leeftijd AOW zullen ontvangen, maar voor wie het pensioen vanaf 2013 wordt opgebouwd op basis van een pensioenrichtleeftijd van 66 jaar. Deze werknemers zullen, wanneer zij met 65 jaar met pensioen gaan, worden geconfronteerd met een niet volledig opgebouwd pensioen.

65 jaar – 67 jaar
Een praktisch probleem zal zich demonstreren bij werknemers in wiens arbeidsovereenkomst is opgenomen dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Deze werknemers kunnen worden geconfronteerd met een einde van hun dienstverband wanneer zij 65 jaar worden, maar kunnen mogelijk pas aanspraak maken op AOW en hun pensioenregeling wanneer zij 67 jaar zijn. Ook hier zal een oplossing voor moeten komen. Daarbij komt de vraag naar voren of een beding op grond waarvan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt bij het bereiken van 65 jaar überhaupt nog wel stand kan houden. Het is goed voor te stellen dat met de verhoging van de AOW-leeftijd het standpunt dat een dergelijk beding in strijd is met ons gesloten ontslagstelsel, meer voet aan de grond gaat krijgen en ook de rechtspraak dit standpunt (dat nu reeds in de literatuur wordt verdedigd) zal overnemen. Deze onzekerheid kan worden voorkomen door dergelijke bedingen aan te passen en op te nemen dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook voor deze aanpassing geldt echter dat bekeken dient te worden of dit eenzijdig kan of dat de medewerking van de werknemer vereist is. Tevens geldt dat bij wijzigingen in het ontslagbeleid de ondernemingsraad betrokken zal moeten worden.

Slot
Zowel werkgevers als werknemers zullen dus hun arbeidsvoorwaarden moeten doorlichten en moeten testen of ze nog overeenkomen met alle op hand zijnde wijzigingen aangaande de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Eventuele benodigde wijzigingen zullen zorgvuldig moeten worden doorgevoerd.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies en mr. J.W. van Geen.

(c) BASE Advocaten B.V. Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies